Wet van 23 september 2020, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wet van 23 september 2020, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de negende februari 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

999.569

914.741

88.597

151.885

151.887

16.753

450.165

482.406

17.686

Beleidsartikelen

859.458

774.630

85.811

110.497

110.499

16.753

487.766

520.007

17.686

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

745.594

646.620

39.950

114.028

115.691

15.954

– 38.820

– 7.146

21.807

12

Natuur en biodiversiteit

113.864

128.010

45.861

– 3.531

– 5.192

799

526.586

527.153

– 4.121

Niet-beleidsartikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT