Wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Koning voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 januari 2021Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de vijfde maart 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

44.362

44.362

0

1.082

1.082

52

– 80

– 80

0

Niet-beleidsartikelen

44.362

44.362

0

1.082

1.082

52

– 80

– 80

0

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.503

8.503

0

0

0

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

29.635

0

835

835

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.224

6.224

0

247

247

52

– 80

– 80

0

XHistnoot

histnoot

Kamerstuk 35 650...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT