Wet van 27 november 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 november 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2018, en vastgesteld bij de wet van 21 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2019; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 november 2019Willem-AlexanderDe Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde december 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2018 (incl. amendementen en ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

9.679.320

9.453.631

426.415

1.247.384

1.247.384

95.327

955.510

– 1.200.685

88.717

11.882.214

9.500.330

610.459

11.958.372

9.416.887

664.419

76.158

– 83.443

53.960

Beleidsartikelen

7.871.140

7.645.451

388.984

1.092.172

1.092.172

49.831

1.023.447

– 1.132.748

– 19.810

9.986.759

7.604.875

419.005

10.122.868

7.591.251

468.232

136.109

– 13.624

49.227

1

Inzet

308.090

335.839

26.707

– 56.906

– 56.906

0

4.099

4.099

7.300

255.283

283.032

34.007

220.811

232.002

36.119

– 34.472

– 51.030

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT