Wet van 27 september 2017, jaarverslag en Slotwet Deltafonds 2016

Wet van 27 september 2017, jaarverslag en Slotwet Deltafonds 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds, voor het jaar 2016. Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Wassenaar, 27 september 2017 Willem-Alexander De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (Slotwet)(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.014.493

661.112

186.950

606.703

20.616

1.045

– 1.009.574

– 112.993

20.514

611.622

568.735

208.509

531.871

587.938

208.776

– 79.751

19.203

267

2

Investeren in zoetwatervoorziening

41.620

49.603

4.859

– 834

– 192

980

– 2.337

– 12.197

878

38.449

37.214

6.717

45.088

33.918

6.716

6 639

– 3 296

– 1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

268.257

206.336

– 95.757

8.603

13.491

5.039

185.991

219.978

187.652

210.854

1.661

– 9.124

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

52

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT