Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) 2018 (Slotwet)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27Â september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) 2018 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Â december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting2Â Â

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenÂ

Totaal

73.655

246.086

41.670

222.913

222.913

3.951

187.788

187.788

3.362Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Beleidsartikelen        Â

1

Waarborgfunctie

40.717

40.717

0

6.598

6.598

3.951

244

244

99

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.005

11.005

3.949

462

462

0

26.438

26.438

2.463

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

0

0

0

0

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

205.642

205.642

0

160.718

160.718

800Â...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT