Wet van 28 september 2022, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Wet van 28 september 2022, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 september 2022Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. DijkgraafDe Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de tweede november 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.977.457

2.751.414

32.514

875.546

771.521

59.549

Beleidsartikelen

46.202.349

45.945.384

1.532.890

5.951.668

2.725.625

32.514

885.037

781.012

56.644

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.354.554

965.591

12.900

– 215.218

– 66.684

8.073

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.887.010

905.364

0

– 117.842

– 34.518

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

– 38.277

– 16.993

1.100

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

19.805

– 1.230

385

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

59.800

4.491

772

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

3.272

3.272

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

31.090

28.090

– 2.500

– 23.594

– 12.101

10

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

880.255

880.255

35.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

– 62

– 62

0

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

– 378

– 378

0

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

215.821

147.720

12.814

209.414

11.476

3.988

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

– 765

– 763

7.339

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

108.769

14.957

– 23

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

– 142

– 710

0

Niet-beleidsartikelen

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

– 9.491

– 9.491

2.905

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT