Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29Â januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1Â december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de veertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting  Â

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenÂ

Totaal

80.239

108.756

38.292

90.603

90.603

1.669

33.926

33.926

4.834Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Beleidsartikelen

57.669

86.186

38.292

78.457

78.457

1.669

34.522

34.522

4.834

1

Versterken rechtsstaat

40.434

40.434

0

– 2.700

– 2.700

0

4.981

4.981

4.252

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.198

11.198

0

5.755

5.755

306

13.626

13.626

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.517

38.292

34.167

34.167

1.363

16.459

16.459

582

8

Wederopbouw...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT