Wet van 7 juni 2023, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

Wet van 7 juni 2023, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele bepalingen die het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen regelen aan te passen gelet op recente ontwikkelingen de samenwerking met universiteiten betreffende; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

WIJZIGING VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1.13 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. In afwijking van het eerste lid, is het bijzondere academisch ziekenhuis te Amsterdam verbonden aan zowel de bijzondere als de openbare universiteit te Amsterdam. BIn artikel 1.14, eerste lid, wordt de zinsnede «voor de universiteit waaraan het academisch ziekenhuis is verbonden» vervangen door «voor de universiteiten waaraan zij zijn verbonden». CArtikel 1.15 komt te luiden:

Artikel 1.15

Aard bepalingen.

De bepalingen in deze wet die de openbare academische ziekenhuizen regelen, gelden voor de bijzondere academische ziekenhuizen als bekostigingsvoorwaarden, tenzij anders is bepaald. DArtikel 2.9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In de derde volzin vervalt «, dan wel, indien het een bijzondere universiteit betreft, een overzicht van de voornemens betreffende de onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de universiteit en het academisch ziekenhuis op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek». 2. In de vierde volzin vervalt «, onderscheidenlijk het overzicht». EArtikel 12.1 komt te luiden:

Artikel 12.1

Toepassingsbereik hoofdstuk 12.

  1. Dit hoofdstuk is, met uitzondering van titel 1, paragraaf 3, van toepassing op de openbare academische ziekenhuizen en, met uitzondering van titel 1, paragraaf 2, van toepassing op de bijzondere academische ziekenhuizen. 2. De titels 2 tot en met 4 van dit hoofdstuk zijn van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT