Wet van 8 april 2024 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

Wet van 8 april 2024 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat op grond van artikel 20 van de Wet publieke gezondheid in het belang van de volksgezondheid mpox bij ministeriële regeling is aangemerkt als behorende tot groep B1 als bedoeld in die wet, en dat dit dient te worden bestendigd door de betreffende regeling te incorporeren in de Wet publieke gezondheid; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 1, onderdeel f, van de Wet publieke gezondheid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: mpox,.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT