Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag

Abbreviated LabelGeen
CourtFinanciën
Subject MatterBelastingrecht | BTW en accijns

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Wet van 24 juni 1992, tot wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en van enige andere wetten, onder meer ter omzetting van de bestemmingsheffingen op brandstoffen in verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud van de brandstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het jaar 1992 vooruitlopend op verdere maatregelen met ingang van het jaar 1993 de bestemmingsheffingen op brandstoffen in het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) te vervangen door verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud van de brandstoffen, alsmede met het oog op de budgettaire situatie de opbrengst van deze belastingen ten opzichte van de opbrengst van de bestemmingsheffingen op brandstoffen te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-1995]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
 • 1 Indien deze wet in werking treedt met ingang van 1 juni 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61i, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:

  a. ongelode lichte olie, per hectoliter f 2,61
  b. gelode lichte olie, per hectoliter f 2,41
  c. halfzware olie, per hectoliter f 4,11
  d. gasolie en lichte stookolie, die zijn bestemd voor ander gebruik dan voor het op de weg aandrijven van motorrijtuigen, per hectoliter f 4,11
  e. andere gasolie en lichte stookolie, per hectoliter f 2,66
  f. zware stookolie, per 1000 kilogram f 39,04
  g. LPG, per 1000 kilogram f 49,85
  h. kolen, per 1000 kilogram f 24,08
  i. hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderijgas, per 1000 gigajoule f 278,54
  j. aardgas, met een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 megajoule, per Nm3, met dien verstande dat bij levering van meer dan 10 000 000 Nm3 aardgas per jaar aan een gebruiker het tarief voor aardgas per Nm3 van het meerdere f 0,01772 bedraagt f 0,03686
 • 2 Indien deze wet in werking treedt met ingang van 1 juni 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61i, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 61c, onderdeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT