Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2013)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 september 2012, FM/2012/1319M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten; Gelet op de artikelen 1:20, eerste lid, onderdeel g, 1:81, eerste lid, 2:54h, derde lid, 3:5, vierde lid, 3:9, derde lid, 3:10, tweede lid, 3:17, tweede lid, 3:53, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:72, vijfde lid, 4:9, derde lid, 4:10, derde lid, 4:11, tweede en derde lid, 4:14, tweede lid, 4:15, tweede lid, 4:17, derde lid, 4:19, vierde lid, 4:20, eerste lid, derde en vierde lid, 4:22, eerste lid, 4:23, derde lid, onderdelen a en b, 4:24, vierde lid, onderdeel e, en vijfde lid, 4:25, eerste lid, 4:25a, eerste lid, 4:25b, eerste en tweede lid, 4:26, derde lid, 4:34, derde lid, 4:49, tweede lid, onderdeel e, en 5:68, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 1:3, vierde lid, van de Wet financiële markten BES, artikel 31 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 143, tweede lid, van de Pensioenwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2012, no. W06.12.0382/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 december 2012, FM/2012/1708U, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de definitie van «wet» wordt de punt vervangen door een puntkomma. 2. In alfabetische volgorde worden twee definities ingevoegd, luidende: distributiekosten:

kosten voor het completeren van het dossier ten behoeve van de aanvraag van de offerte, het ondersteunen van de consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt bij de aanvraag en bij het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot een financieel product en de kosten voor het maken van reclame-uitingen voor de genoemde werkzaamheden en voor advies; woning:

een gebouw of een afzonderlijk gedeelte daarvan en de bij dat gebouw behorende grond, een duurzaam aan een plaats gebonden woonschip of een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Huisvestingwet en de daarbij behorende standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Huisvestingswet;. 3. De definities van «PE-onderwijsprogramma», «PE-toets» en «PE-toetstermen» vervallen. B Het opschrift van paragraaf 1.2. komt te luiden:

§ 1.2. Bijzondere bepalingen

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 1:20, eerste lid, onderdeel f, 4:3, vierde lid, en 4:5, derde lid, van de wet

C In paragraaf 1.2 wordt voor artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Artikel 1:20, eerste lid, onderdeel f, van de wet is van toepassing indien: a. een financiëledienstverlener die adviseert een krediet verleent voor de betaling van de advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c waarbij de consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt is gehouden binnen twee jaar af te lossen; b. een financiëledienstverlener, voor zover hij niet adviseert, een krediet verleent aan een consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt ten behoeve van de betaling van de distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product als bedoeld in artikel 86c. D Artikel 7, eerste lid, komt te luiden: 1. Een diploma of een erkenning van beroepskwalificaties is geldig, tenzij de houder ervan: a. niet voor 1 januari 2014 op de door Onze Minister vastgestelde wijze heeft voldaan aan de in zijn geval relevante toetstermen voor permanente educatie, bedoeld in artikel 8, tweede lid; of b. niet voor 1 januari 2014 met goed gevolg een examen heeft afgelegd van een door Onze Minister erkend exameninstituut dat voldoet aan de in zijn geval relevante toetstermen die tegelijkertijd met toetstermen voor permanente educatie openbaar zijn gemaakt. E Hoofdstuk 2 komt te luiden:

HOOFDSTUK 2. Vakbekwaamheid van medewerkers

§ 2.1. Bewijzen van vakbekwaamheid

Bepalingen ter uitvoering van artikel 4:9, derde lid, van de wet

Artikel 5

In deze paragraaf wordt verstaan onder: inkomensverzekering:

schadeverzekering ter dekking van het risico van financiële schade ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid; pensioen:

pensioenverzekering en premiepensioenvordering als bedoeld in artikel 1:1 van de wet; schadeverzekering particulier:

schadeverzekering, niet zijnde een inkomensverzekering of een schadeverzekering zakelijk; schadeverzekering zakelijk:

schadeverzekering ten behoeve van een cliënt handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met uitzondering van een inkomensverzekering; vermogen:

levensverzekeringen, niet zijnde pensioenverzekeringen, en lijfrentespaarrekeningen als bedoeld in artikel 3.126a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, spaarrekeningen eigen woning als bedoeld in artikel 3.116a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, rechten van deelneming in beleggingsinstellingen voor zover vrijgesteld op grond van artikel 2:104, eerste lid, van de wet en beleggingsobjecten; zorgverzekering:

een schadeverzekering ten behoeve van een verzekeringsplichtige als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 6

Een financiëledienstverlener voldoet aan artikel 4:9, tweede lid, van de wet, indien: a. hij zijn bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat een vakbekwame financiële dienstverlening aan consumenten of, indien het verzekeringen betreft, cliënten voldoende is gewaarborgd; b. de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 7 en 8, daartoe beschikken over: 1°. een geldig, op grond van die artikelen vereist diploma, afgegeven door een door Onze Minister erkend exameninstituut als bedoeld in artikel 11a; dan wel 2°. een geldige erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; en c. de personen, bedoeld in onderdeel b, voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen.

Artikel 7

Werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiëledienstverlener bezighouden met advisering met betrekking tot een in tabel 1 genoemde onderwerp, beschikken daartoe over het ingevolge die tabel vereiste diploma. Tabel 1. Vereiste diploma's bij advisering

Onderwerp:

Vereist diploma:

Modules:

Basis

Adviseur basis

– Basis

Consumptief krediet

Adviseur consumptief krediet

– Basis

– Consumptief krediet

Schadeverzekering particulier

Adviseur schadeverzekering particulier

– Basis

– Schadeverzekeringen particulier

Schadeverzekering zakelijk

Adviseur schadeverzekering zakelijk

– Basis

– Schadeverzekeringen particulier

– Schadeverzekeringen zakelijk

Zorgverzekering

Adviseur zorgverzekering

– Basis

– Zorgverzekering

Vermogen

Adviseur vermogen

– Basis

– Vermogen

Inkomensverzekering

Adviseur inkomen

– Basis

– Inkomen

Hypothecair krediet

Adviseur hypothecair krediet

– Basis

– Vermogen

– Hypothecair krediet

Pensioen

Adviseur pensioen

– Basis

– Inkomen

– Vermogen

– Pensioenverzekeringen

Artikel 8

Werknemers en andere natuurlijke personen die onder verantwoordelijkheid van een gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent, in de uitoefening van hun werkzaamheden als feitelijk leidinggevende voor rekening van een verzekeraar verzekeringen sluiten met cliënten, beschikken daartoe over de ingevolge tabel 2 vereiste diploma's. Tabel 2. Vereiste diploma's bij het optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Onderwerp:

Vereist diploma:

Modules:

Schadeverzekering

Gevolmachtigde Agent schadeverzekering

– Basis

– Schadeverzekeringen particulier

– Schadeverzekeringen zakelijk

– Volmacht algemeen

– Volmacht schade extra

– Volmacht overig

Levensverzekering

Gevolmachtigde Agent levensverzekeringen

– Basis

– Vermogen

– Volmacht algemeen

– Volmacht overig

Inkomensverzekering

Gevolmachtigde Agent inkomen

– Basis

– Inkomen

– Volmacht algemeen

– Volmacht overig

Pensioenverzekering

Gevolmachtigde Agent pensioenverzekeringen

– Basis

– Inkomen

– Vermogen

– Pensioenverzekeringen

– Volmacht algemeen

– Volmacht overig

Artikel 9

 1. Een diploma als bedoeld in artikel 7 of 8 wordt afgegeven, indien de ingevolge tabel 1 of 2 aan dat diploma ten grondslag liggende modules alle met goed gevolg zijn afgerond. 2. Bij ministeriële regeling worden de eindtermen en toetstermen vastgesteld voor de in het eerste lid bedoelde modules.

  Artikel 10

  Personen die over een in tabel 3 genoemd diploma beschikken, zijn tevens vakbekwaam te adviseren over het daarbij in de tabel vermelde onderwerp, indien de advisering over dat onderwerp gecombineerd wordt met advisering over het onderwerp waarop het diploma betrekking heeft. Tabel 3. Toegestane bijkomende onderwerpen

  Diploma:

  Onderwerp:

  Adviseur consumptief krediet

  Betalingsbeschermers indien gecombineerd met consumptief krediet

  Adviseur vermogen

  Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen indien gecombineerd met een levensverzekering

  Adviseur hypothecair krediet

  Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet

  Adviseur inkomen

  Ongevallenverzekeringen indien gecombineerd met een inkomensverzekering

  Artikel 11

 2. De houder van een diploma of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, is uitsluitend bevoegd werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 7 en 8 te verrichten, indien hij periodiek, met tussenpozen van ten hoogste 36 maanden, met goed gevolg een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT