Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen)

CourtJustitie en Veiligheid
Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBWBR0041438

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2026.]
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat regels gesteld worden voor experimenten op de weg met motorrijtuigen waarvan de bestuurder zich buiten het motorrijtuig bevindt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. (Wijziging Wegenverkeerswet 1994)

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II. (Evaluatiebepaling)

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III. (Inwerkingtreding)

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 26 september 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de twaalfde oktober 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT