Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling vouchers)

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBelastingrecht | BTW en accijns
CourtFinanciën

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving inzake omzetbelasting aan te passen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1065 van de Raad van 27 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de behandeling van vouchers betreft (PbEU 2016, L 177;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

De artikelen 2a, eerste lid, onderdelen t, u en v, 28zh, 28zi en 28zj van de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn enkel van toepassing op vouchers die na 31 december 2018 zijn uitgegeven.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 9 maart 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT