Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.997510-11

Vonnis van de meervoudige economische kamer d.d. 28 december 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [datum] 1953,

wonende [woonplaats].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 14 december 2012.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. P.C.H. van Schooten, advocaat te Rolde.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

 1. verdachte op of omstreeks 21 oktober 2011 te Eldersloo,

  in de gemeente Aa en Hunze en/of te Witten in de gemeente Assen

  al dan niet opzettelijk

  dieren, te weten een aantal (ongeringde) fazanten,

  en/ of producten van dieren, te weten een aantal (6) houtsnippen en/of een

  aantal (2) holenduiven,

  behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort,

  heeft vervoerd en/of onder zich heeft gehad;

  artikel 1a Wet op de economische delicten

  art 13 lid 1 ahf/ond a Flora- en faunawet

 2. verdachte op of omstreeks 21 oktober 2011

  te Eldersloo in de gemeente Aa en Hunze

  al dan niet opzettelijk dieren, te weten een aantal fazanten,

  in de vrije natuur heeft uitgezet;

  artikel 1a Wet op de economische delicten

  art 14 lid 1 Flora- en faunawet

 3. verdachte op of omstreeks 21 oktober 2011 te Witten in de gemeente Assen

  een aantal knalpatronen (49 of 50 stuks) en/of een afgeschoten huls en/of een

  kogelpunt voorhanden heeft gehad, zijnde munitie in de zin van de "Wet Wapens

  en Munitie" van categorie III;

  art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

 4. verdachte op of omstreeks 21 oktober 2011 te Witten in de gemeente Assen

  een wapen van categorie I, te weten een geluiddemper, voorhanden heeft gehad;

  art 13 lid 1 Wet wapens en munitie

  Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

  De vordering van de officier van justitie

  De officier van justitie mr. W.H. Frank acht hetgeen onder 1, 2, 3 en 4 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

  * 60 uren werkstraf, subsidiair 1 maand hechtenis;

  * verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer dan wel teruggave aan verdachte van

  inbeslaggenomen niet teruggegeven voorwerpen.

  De voorvragen

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

  Bewijsmotivering

  Ten aanzien van feit 1:

  De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat verdachte ongeringde fazanten heeft vervoerd of onder zich heeft gehad. Daarnaast heeft de raadsman aangevoerd dat de onder verdachte aangetroffen houtsnippen en holenduiven vanwege een vrijstelling geen strafbaar feit opleveren, nu deze vogels in Duitsland zijn geschoten.

  De rechtbank acht op grond van na te melden bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte ongeringde fazanten, en producten van houtsnippen en holenduiven onder zich heeft gehad.

  Uit het proces-verbaal van bevindingen1 blijkt dat verbalisanten op 21 oktober 2011 constateren dat verdachte op meerdere plaatsen van de kwekerij te Eldersloo en op de kwekerij zelf een aantal fazanten uitzet.

  Uit een proces-verbaal van bevindingen van verbalisant2 blijkt dat direct nadat verdachte de kwekerij had verlaten op de kwekerij een aantal ongeringde fazanten werden gezien en aangetroffen.

  Verdachte verklaart3 dat hij in totaal een stuk of 12 fazanten heeft uitgezet. De ringen zijn afgeknipt.

  Uit een verslag van verslag van binnentreden4 in de loods op het defensieterrein te Witten alwaar verdachte werkzaam is blijkt dat op 21 oktober 2011 in beslag is genomen aantal dode dieren waaronder 6 houtsnippen en 2 holenduiven die waren ingevroren in een diepvries. Houtsnippen en holenduiven zijn beschermde inheemse diersoorten.

  De rechtbank zal verdachte ter zake het onder zich hebben van de houtsnippen en holenduiven ontslaan van alle rechtsvervolging, nu verdachte genoegzaam heeft aangetoond dat deze vogels in Duitsland zijn geschoten. Gelet op artikel 11 lid 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is mitsdien geen sprake van een strafbaar feit.

  Ten aanzien van feit 2:

  Nu verdachte hetgeen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT