Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 26 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummer: AWB 12/1041

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 26 maart 2013.

inzake

[BV], eiseres,

gevestigd te [vestigingsplaats], vertegenwoordigd door mr. P.J.G. Poels,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, verweerder,

vertegenwoordigd door mr. M.A.J. Baneke.

 1. Aanduiding bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 7 februari 2012.

 2. Procesverloop

  Bij het bestreden besluit heeft verweerder de milieu-, thans omgevingsvergunning, van eiseres van 22 september 2008, met kenmerk WM 071/07, gedeeltelijk ingetrokken.

  Tegen dit besluit is beroep ingesteld en door verweerder is een verweerschrift ingediend. Naar deze en de overige door partijen ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve verwezen.

  Het beroep is behandeld ter zitting van de rechtbank van 8 februari 2013. Namens eiseres zijn aldaar [namen] verschenen, bijgestaan door mr. P.J.G. Poels. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. M.A.J. Baneke.

 3. Overwegingen

  De milieuvergunning van 22 september 2008 ziet op het produceren, destilleren en bottelen van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, alsmede de verpakking daarvan aan de [adres]. Deze vergunning is een revisievergunning, waarbij het onderdeel “destilleren/produceren” een uitbreiding van de reeds bestaande milieuvergunning was. Bij het bestreden besluit is de vergunning ingetrokken ten aanzien van alle activiteiten van de inrichting die betrekking hebben op het stoken van whisky.

  Op grond van artikel 1.2, eerste lid, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) wordt in de daar genoemde gevallen een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer aangemerkt als een omgevingsvergunning. In dit geval betreft het een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo.

  Ingevolge artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wabo kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, voor zover gedurende drie jaar, (...) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

  In geschil is of verweerder bevoegd was tot het intrekken van de omgevingsvergunning. Verweerder heeft daartoe verwezen naar het tijdsverloop van meer dan drie jaren waarin ten aanzien van het stoken van whisky geen gebruik is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT