Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 oktober 2019 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2019, 2019-0000112241, directie Financiële Markten; Gelet op verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347), de artikelen 1:25, derde lid, 1:81, eerste en tweede lid, 2:3.0d, derde lid, 2:3.0i, derde lid, 2:3.0m, derde lid, 2:3b, zesde lid, 2:3c, eerste lid, 2:3i, tweede lid, 2:5, tweede lid, 2:7, tweede lid, 2:12, vierde lid, 2:17, tweede lid, 2:21, tweede lid, 2:26b, derde lid, 2:26e, tweede lid, 2:26f, tweede lid, 2:31, derde lid, 2:37, tweede lid, 2:41, tweede lid, 2:45, tweede lid, 2:49, tweede lid, 2:51, tweede lid, 2:54b, derde lid, 2:54e, tweede lid, 2:54h, derde lid, 2:54j, tweede lid, 2:54m, tweede lid, 2:54p, tweede lid, 2:58, tweede lid, 2:63, tweede lid, 2:69d, vierde lid, 2:78, tweede lid, 2:83, tweede lid, 2:89, tweede lid, 2:94, tweede lid, 2:97, negende lid, 2:99, derde lid, 2:115, tweede lid, 2:120, tweede lid, 2:121, tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:9, derde lid, 3:99, derde lid, 3:288b, derde lid, 4:9, vierde lid, 4:10, derde lid, 4:15, tweede lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, en vierde lid, 4:17, derde lid, 4:22, eerste lid, 4:61, eerste lid, 4:74, tweede lid, 4:87, tweede lid, 4:90, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 106, negende lid, van de Pensioenwet, artikel 18, derde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 10, vijfde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en artikel 110c, negende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 2019, nr. W06.19.0226/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 17 oktober 2019, 2019-0000165368, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: AIn de artikelen 3.0c, eerste lid, onderdeel f, 3.0d, onderdeel a, onder 1°, 3a, eerste lid, onderdeel l, 4, eerste lid, onderdeel g, 5 onderdeel a, onder 1°, 6, eerste lid, onderdeel h, 8, eerste lid, onderdeel g, 10, eerste lid, onderdeel h, en 11a, eerste lid, onderdeel g, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «geschiktheid», en in artikel 3b, onderdeel c, wordt «deskundig» vervangen door «geschikt». BArtikel 11b komt te luiden:

Artikel 11

b.

Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, onderdeel f, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar, bevat het volgende: a. een opgave van de aard van de risico’s die de herverzekeraar voornemens is te dekken of van de aard van de overeenkomsten die de herverzekeraar voornemens is te sluiten; b. de aard van de herverzekeringsregelingen die de herverzekeraar voornemens is met de cederende verzekeraars te treffen; c. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van het sluiten van overeenkomsten waarbij de herverzekeraar een gedeelte van het door hem herverzekerde risico, tegen betaling van premie, op zijn beurt aan een andere verzekeraar overdraagt; d. de kernvermogensbestanddelen die de absolute ondergrens vormen van het minimumkapitaalvereiste dat ingevolge artikel 3:53, eerste en vierde lid, van de wet voor de betrokken activiteit of activiteiten geldt; e. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de herverzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan; f. voor de eerste drie boekjaren een raming van de te verwachten balanspositie; g. voor de eerste drie boekjaren een raming van het toekomstige solvabiliteitskapitaalvereiste, op basis van de in onderdeel f bedoelde te verwachten balanspositie, evenals de voor deze ramingen gehanteerde berekeningsmethode; h. voor de eerste drie boekjaren een raming van het toekomstige minimumkapitaalvereiste, op basis van de in onderdeel f bedoelde te verwachten balanspositie, evenals de voor deze ramingen gehanteerde berekeningsmethode; i. voor de eerste drie boekjaren een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van het minimumkapitaalvereiste en het solvabiliteitskapitaalvereiste; j. voor de eerste drie boekjaren een raming van de andere dan de in onderdeel e bedoelde inrichtingskosten, in het bijzonder van de algemene kosten en de provisies; en k. voor de eerste drie boekjaren een raming van de premies en de schaden. CIn artikel 11c, eerste lid, onderdeel h, wordt «deskundigheid» vervangen door «geschiktheid».DArtikel 11d, eerste lid, komt te luiden:1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 11c, eerste lid, onderdeel g, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar, bevat voor het bijkantoor het volgende: a. een opgave van de aard van de risico’s die de herverzekeraar voornemens is te dekken of van de aard van de overeenkomsten die de herverzekeraar voornemens is te sluiten; b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van het sluiten van overeenkomsten waarbij de herverzekeraar een gedeelte van het door hem herverzekerde risico, tegen betaling van premie, op zijn beurt aan een andere verzekeraar overdraagt; c. een raming van het toekomstige solvabiliteitskapitaalvereiste, op basis van de te verwachten balanspositie, evenals de voor deze ramingen gehanteerde berekeningsmethode; d. een raming van het toekomstige minimumkapitaalvereiste, op basis van de te verwachten balanspositie, evenals de voor deze ramingen gehanteerde berekeningsmethode; e. bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor voldoet aan de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste dat ingevolge artikel 3:55a, eerste lid, in samenhang met artikel 3:53, eerste en vierde lid, van de wet voor de betrokken activiteit of activiteiten geldt, dan wel aan het solvabiliteitskapitaalvereiste dat ingevolge artikel 3:62, eerste lid, in samenhang met artikel 3:57, eerste tot en met derde lid, van de wet van toepassing is indien dit solvabiliteitskapitaalvereiste hoger is dan de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste; f. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de herverzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan; g. een uiteenzetting over de structuur van het governancesysteem; h. een raming voor de eerste drie boekjaren van de andere dan de in onderdeel b bedoelde kosten van beheer, in het bijzonder van de algemene kosten en provisies; i. een raming voor de eerste drie boekjaren van de premies en van de schaden; j. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie; k. voor de eerste drie boekjaren een raming van de te verwachten balanspositie; en l. voor de eerste drie boekjaren een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van het minimumkapitaalvereiste en het solvabiliteitskapitaalvereiste. EIn artikel 11e vervallen het tweede, derde en vierde lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid. FIn de artikelen 12, eerste lid, onderdeel g en 18, eerste lid, onderdelen h en o, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «geschiktheid». GIn artikel 24 vervallen het derde en vierde lid.HIn de artikelen 26, eerste lid, onderdeel g, 28, onderdeel a, onder 1°, 29, eerste lid, onderdeel g, en 31a, eerste lid, onderdeel f, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «geschiktheid». IArtikel 31c wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «deskundigheid» vervangen door «geschiktheid». 2. In het vierde lid wordt «i» vervangen door «h». JIn artikel 31f, eerste lid, onderdelen g en m, onder 1°, onder , wordt «deskundigheid» vervangen door «geschiktheid». KArtikel 31l wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel f, wordt «deskundigheid» vervangen door «geschiktheid». 2. In het vierde lid wordt «g» vervangen door «h». LDe artikelen 32, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, en 33, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, worden als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «geschiktheid». 2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «vakbekwaamheid». MIn de tekst boven artikel 35 wordt «2:69c» vervangen door «2:69d».NIn artikel 35, eerste lid, wordt in de aanhef «de artikel 2:69c» vervangen door «artikel 2:69d» en wordt in onderdeel c «deskundigheid» vervangen door «geschiktheid». ODe artikelen 36, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, 38, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, 39, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, en 40, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, onderdeel b, worden als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «deskundigheid» telkens vervangen door «geschiktheid». 2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT