Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Besluit van 30 januari 2018, houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 november 2017, nr. WJZ/17174032, gedaan mede namens Onze Minister voor Medische Zorg; Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198) en de artikelen 13 en 33 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de artikelen 8, 13 en 32b van de Warenwet en artikel 9.5.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 december 2017, No.W18.17.0372/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 00 MAAND 2018, nr. WJZ/17208115, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Medische Zorg; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:– energiegerelateerd product:

energiegerelateerd product als bedoeld in artikel 2, onder 1, van Verordening (EU) nr. 2017/1369; – model:

model als bedoeld in artikel 2, onder 4, van Verordening (EU) nr. 2017/1369;– Verordening (EU) nr. 2017/1369:

Verordening (EU) nr. 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198).

Artikel 2
 1. Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen: a. 3, b. 4, eerste en tweede lid in samenhang met het vijfde lid, en vierde en zesde lid; c. 5, d. 6, e. 9, eerste lid, laatste volzin en vierde lid, f. 11, dertiende lid,

van Verordening (EU) nr. 2017/1369.2. Het is verboden in strijd te handelen met de bij ministeriële regeling aan te wijzen artikelen van gedelegeerde verordeningen inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten.

Artikel 3

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter implementatie van Richtlijn nr. 96/60/EG van de Commissie van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft (PbEG 1999, L266).

Artikel 4
 1. De op basis van artikel 31, eerste lid, van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie aangewezen ambtenaren bepalen op basis van steekproeven of een model van een energiegerelateerd product voldoet aan het bij of krachtens dit besluit bepaalde. 2. Onze Minister is bevoegd in vervolg op het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 9, tweede, vijfde en negende lid, en 10, derde en vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1369, waarbij hij handelt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2017/1369.

Artikel 5

De bijlage bij het Warenbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:1. In de inhoudsopgave komt onderdeel C-7 te luiden: C-7 Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten; 2. Rubriek C-7 komt te luiden:

C-7 Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

C-7.1

Art. 2, onderdeel d, ten aanzien van artikel 6, onderdeel e, van Verordening (EU) nr. 2017/1369 van 4 juli 2017 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198)

€ 525,–

€ 1.050,–

x

Artikel 6
 1. Het Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten wordt ingetrokken, alsmede de volgende regelingen: a. Regeling etikettering energiegebruik lampen; b. Regeling etikettering energiegebruik ovens. 2. Na inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties op artikel 3 van dit besluit.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, dat in werking treedt op 1 januari 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 30 januari 2018Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. WiebesDe Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de zestiende februari 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

 1. ALGEMEEN

 1. Inleiding

  Recent is een nieuwe Europese verordening inzake energie-etikettering voor energiegerelateerde producten van kracht geworden. Het betreft Verordening (EU) nr. 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198) (verder: Verordening (EU) nr. 2017/1369). Ze vervangt richtlijn nr. 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (PbEU 2010, L153) (verder: Richtlijn nr. 2010/30/EU). Dit besluit strekt tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 2017/1369 en tot intrekking van de voorschriften die ter implementatie van Richtlijn nr. 2010/30/EU waren gesteld.

 2. Verordening (EU) nr. 2017/1369

  De bepalingen van Verordening (EU) nr. 2017/1369, komen in grote lijnen overeen met die van Richtlijn nr. 2010/30/EU. Leveranciers (onder meer fabrikanten) van energiegerelateerde producten zijn verplicht bij deze producten etiketten en productinformatiebladen mee te leveren aan handelaren (artikel 3 van Verordening (EU) nr. 2017/1369). Handelaren zijn op hun beurt verplicht de etiketten op de producten aan te brengen, de productinformatiebladen aan klanten ter beschikking te stellen, en dat in geval van internet-verkoop digitaal te doen (artikel 5 van Verordening (EU) nr. 2017/1369). Op deze wijze worden consumenten geïnformeerd over het energieverbruik van producten en kunnen zij een gefundeerde keuze maken ten aanzien van het aanschaffen van energiezuinige producten.

  Naast de overeenkomsten tussen de verordening en de richtlijn zijn er echter ook verschillen. De nieuwe Europese wetgevende handeling betreft geen richtlijn maar een verordening, die naar haar aard rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde van de lidstaat heeft. De materiële bepalingen van de verordening moeten worden strafbaar gesteld zodat handhaving en sanctionering kan plaatsvinden en er moeten bevoegdheden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) worden toegekend die nodig zijn om uitvoering te geven aan hetgeen in de verordening is bepaald ten aanzien van de handhavende maatregelen.

  Een nieuw element in Verordening (EU) nr. 2017/1369 ten opzichte van Richtlijn nr. 2010/30/EU betreft de introductie van een Europese databank (artikel 4 van verordening 2017/1369). Leveranciers zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht de benodigde gegevens inzake energieverbruik in de Europese databank in te voeren voordat ze een nieuw model van een energiegerelateerd product in de handel brengen. Voor producten die al vóór die datum op de Europese markt aanwezig waren, geldt een overgangsregime; voor deze producten dient de databank uiterlijk 30 juni 2019 te zijn gevuld.

  Voorts biedt de verordening een tijdpad voor de aanpassing van de schaalindeling van de energie-etiketten. In Richtlijn nr. 2010/30/EU zijn de energieklassen A+ tot en met A+++ toegevoegd aan de oorspronkelijke A-G schaal. Verordening (EU) nr. 2017/1369 voorziet in de terugkeer naar de A-G schaal. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat de meeste producten in de hoogste klassen van het energielabel vallen. Hierdoor is het voor consumenten lastig om een onderscheid te maken tussen modellen van energiegerelateerde producten. In de tweede plaats is gebleken dat de huidige A+, A++ en A+++ schaal minder effectief is in het stimuleren van het aankopen van efficiënte producten dan de oorspronkelijke A-G schaal.

 3. Hoofdlijnen besluit

  Het onderhavige besluit strekt ertoe de bepalingen die zich richten tot leveranciers en handelaren van Verordening (EU) nr. 2017/1369 en de gedelegeerde handelingen strafbaar te stellen. Voorts biedt het een basis de relevante artikelen van de gedelegeerde verordeningen waarvan overtreding strafbaar is gesteld, bij ministeriële regeling aan te wijzen (zie artikel 2).

  Het besluit verschaft de minister de bevoegdheden om maatregelen te nemen die de verordening voorschrijft bij niet-naleving van de bepalingen van de verordening. In de artikelen 9 en 10 van de verordening is vastgelegd welke maatregelen door markttoezichtautoriteiten moeten worden genomen indien leveranciers of handelaren de voorschriften niet naleven. Naast dit besluit is een wetsvoorstel in voorbereiding omdat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT