Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand

Besluit van 5 april 2023 tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand (Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 14 oktober 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4258535; Gelet op artikel 4a, vijfde lid, van de Wet op de kansspelen;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 december 2022, nr. W16.22.00132/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 4 april 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4576007; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Na artikel 2a van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

ab.

 1. De houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand ontplooit voor die kansspelen: a. alleen zodanig specifiek gerichte wervings- en reclameactiviteiten dat deze geen personen bereiken als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid; b. geen wervings- en reclameactiviteiten: 1°. via een omroepdienst als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008; 2°. in kranten, tijdschriften of andere gedrukte, algemeen toegankelijke communicatiemiddelen; 3°. die zijn waar te nemen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties, in een voor het publiek toegankelijk gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of op een daarbij behorend erf. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op wervings- en reclameactiviteiten via het internet of via een mediadienst op aanvraag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, indien de houder van de vergunning: a. personen gelegenheid heeft gegeven aan te geven dat zij door de wervings- en reclameactiviteiten niet willen worden bereikt; b. de best beschikbare maatregelen treft om te voorkomen dat een wervings- of reclameactiviteit een persoon zal bereiken, als bedoeld in onderdeel a of in artikel 2, derde of vierde lid; c. met behulp van de best beschikbare technieken aantoont dat ten minste 95% van de personen die door een wervings- of reclameactiviteit zijn bereikt, de leeftijd van 24 jaar had bereikt. 3. De houder van een andere vergunning op grond van de wet dan een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand, ontplooit voor die andere kansspelen geen wervings- en reclameactiviteiten die: a. door vorm, context of doel sterke gelijkenis vertonen met wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand; b. bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat zij kansspelen op afstand aanprijzen of mede aanprijzen; c. het publiek via een URL of website of op enigerlei andere wijze direct of indirect verwijzen naar kansspelen op afstand. 4. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de toepassing van het tweede en derde lid.

ARTIKEL II
 1. Artikel 2ab, eerste tot en met derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is niet van toepassing op het ingevolge een voor de inwerkingtreding van dit besluit gesloten overeenkomst ontplooien van: a. sportsponsoring, tot twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit; b. andere vormen van sponsoring, tot een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. 2. Onder sponsoring wordt verstaan: het verstrekken van financiële of andere bijdragen als tegenprestatie voor het neutraal vermelden of vertonen van de naam, het merk, het beeldmerk of enig ander onderscheidend teken van de houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 5 april 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de negentiende april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

 1. Aanleiding en doelstelling

  Deze algemene maatregel van bestuur (hierna: besluit) strekt tot invoering van een verbod op ongerichte wervings- en reclameactiviteiten (hierna ook: reclame) voor kansspelen op afstand. Doel van het verbod is de hoeveelheid ongerichte reclame terug te dringen en het brede en ongerichte bereik daarvan te verminderen om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze reclame jongeren onder de 24 jaar en andere kwetsbare groepen bereikt. Hiermee wordt beoogd het risico op verslaving onder die groepen terug te dringen.

  Binnen het kansspelbeleid staan drie beleidsdoelen centraal: het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zoals witwassen. Reclame levert een bijdrage aan het eerste beleidsdoel: het beschermen van de consument. Reclame zorgt er namelijk voor dat personen die willen deelnemen aan kansspelen, kennis kunnen nemen van het legale aanbod en draagt daarmee bij aan kanalisatie: zij leidt spelers van het illegale naar het legale aanbod.

  Binnen het legale aanbod gelden strenge regels om spelers als consumenten te beschermen. Zo kunnen spelers erop vertrouwen dat het spel eerlijk verloopt en betrouwbaar is en dat de houders van vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) de spelerswinst uitkeren. Daarnaast moeten de houders van vergunningen op grond van de Wok maatregelen hebben getroffen met het oog op verslavingspreventie.

  Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (hierna: Wet koa) in werking getreden en kunnen ook vergunningen worden verleend voor kansspelen op afstand, vaak ook wel online kansspelen genoemd. Sinds de kansspelautoriteit (hierna: Ksa) vanaf 1 oktober 2021 de eerste vergunningen voor het aanbieden van deze kansspelen op afstand heeft verleend, is de hoeveelheid reclame voor kansspelen op afstand sterk toegenomen. Vanuit de verslavingszorg en door personen die zelf ervaring hebben met verslavingsproblematiek zijn signalen afgegeven dat zij moeite hebben met de grote hoeveelheid ongerichte reclame. Onderzoek laat ook zien dat reclame voor kansspelen op afstand veelal wordt gezien via kanalen met een zeer breed bereik, zoals op televisie en radio, op straat en op willekeurige websites.1 Hierdoor kunnen mensen met een verslavingsproblematiek voor kansspelen in het dagelijks leven bijna niet ontkomen aan een confrontatie met kansspelreclame.

  Ook de Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van de grote hoeveelheid ongerichte reclame. In een motie heeft de Tweede Kamer aangegeven dat er sinds de opening van de markt voor kansspelen op afstand een grote toename is van het aantal uren dat mensen doorbrengen op sites waarop kansspelen op afstand worden aangeboden en dat consumenten bestookt worden op allerlei media met een grote hoeveelheid ongerichte reclame voor deze kansspelen. Door de Tweede Kamer is benadrukt dat dit mogelijk grote maatschappelijke gevolgen heeft, zoals financiële problemen en verslavingsproblematiek. De Tweede Kamer heeft de regering dan ook opgeroepen een verbod in te stellen op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen en deze oproep later herhaald.2

  In aanvulling op de signalen uit de verslavingszorg en door personen die zelf ervaring hebben met verslavingsproblematiek alsmede de moties van de Tweede Kamer, heeft de Ksa vastgesteld dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar oververtegenwoordigd zijn in de populatie Nederlanders met een spelersaccount voor kansspelen op afstand.3 Verder blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van de Nederlanders aangeeft dat kinderen in hun omgeving reclames en sponsoring zien van online goksites.4 Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar houders van vergunningen voor het organiseren van kansspelen op afstand (hierna: vergunninghouders) vaker kennen dan oudere leeftijdsgroepen via reclame op straat, willekeurige websites of sponsoring van (sport)evenementen.5 Verder wekt de reclame voor ongeveer een derde van de jongeren vaker dan bij andere leeftijdsgroepen de interesse om te gaan gokken en ervaren jongeren reclame voor kansspelen op afstand relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen als uitnodigend om (weer) te gaan spelen.6 Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is in de eerste plaats de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aangepast, zodat het inzetten van rolmodellen voor reclamedoeleinden verboden is.7

  Er is echter meer nodig om jongeren onder de 24 jaar en andere kwetsbare groepen te beschermen. Daarbij verdient opmerking dat lastig te kwantificeren is wat precies de gevolgen zijn van de grote hoeveelheid ongerichte reclame en het brede en ongerichte bereik hiervan. Dit komt in de eerste plaats doordat tot op heden niet precies inzichtelijk is hoe groot het aantal spelers is dat op de illegale markt speelt en in het verleden heeft gespeeld. Wel duidelijk is dat veel Nederlanders voor de opening van de markt al speelden bij illegale aanbieders, maar onduidelijk is hoe groot dit aantal precies is, hoeveel spelers sindsdien zijn overgestapt van illegale naar legale aanbieders en welke aanwas van nieuwe spelers er is geweest.8 Verder duurt het doorgaans enkele jaren voordat iemand een verslaving heeft opgebouwd zodat ook hier pas op termijn representatieve kwantitatieve gegevens over beschikbaar zijn. Tot slot is aan de hand van de op dit moment beschikbare cijfers lastig te beoordelen wat de invloed van de hoeveelheid reclame en het brede en ongerichte bereik hiervan op die gegevens is en dus of sprake is van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT