Besluit van 10 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Besluit van 10 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 3 mei 2023, nr. IenW/BSK-2023/91728, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel III van de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen treedt in werking op 15 mei 2023 met uitzondering van het in artikel I, onderdeel H, nieuw ingevoegde artikel 8d, eerste lid, van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. 2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 14 mei 2023, treedt de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen, met uitzondering van het in het eerste lid genoemde nieuw ingevoegde artikel, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 15 mei 2023.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 mei 2023Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Uitgegeven de vijftiende mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Inwerkingtreding per 15 mei 2023

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (hierna: Wijzigingswet) geregeld. Artikel III van die wet maakt het mogelijk dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan een verschillend tijdstip van inwerkingtreding wordt vastgesteld. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt. Voor één artikel wordt een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering wordt hier toegelicht.

Uitzondering

Voor het in artikel I, onderdeel H, van de Wijzigingswet nieuw...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT