Besluit van 16 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 12 oktober 2017, houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203) (Stb. 2017, 441)

Besluit van 16 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 12 oktober 2017, houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203) (Stb. 2017, 441)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2141733; Gelet op artikel X van het Besluit van 12 oktober 2017, houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203) (Stb. 2017, 441); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 12 oktober 2017, houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT