Besluit van 23 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

Besluit van 23 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2020, nr. WJZ/20064492; Gelet op artikel II van de wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet (Stb. 2020, 139) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de vijfde oktober 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet (Stb. 2020, 139) (hierna: de wetswijziging). Met de inwerkingtreding van deze wetswijziging is afgeweken van het beleid van vaste verandermomenten, op grond waarvan wetten in beginsel in werking treden op 1 januari of 1 juli en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt.

De wetswijziging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT