Besluit van 25 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit ex artikel 4 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie

Besluit van 25 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit ex artikel 4 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2023, nr.2023-0000418958; Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt «drie en dertig» vervangen door «zesendertig».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 25 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de vijftiende september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 4

eerste lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (hierna: Wet op de SER) bepaalt dat de Raad bestaat uit ten minste dertig en ten hoogste vijf en veertig leden. Op grond van artikel 4, vijfde lid, wordt het aantal leden vastgesteld in een Koninklijk Besluit. Dit is het Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie. Op grond van het zevende lid van artikel 4 van de Wet op de SER wordt de Raad gevraagd advies uit te brengen voordat een besluit, als bedoeld in het vijfde lid, wordt gedaan.

De Raad adviseert de minister de Raad uit te breiden met drie zetels naar 36 zetels, paritair verdeeld over de drie geledingen in de Raad. De uitbreiding zal worden benut om binnen de drie geledingen organisaties van zelfstandigen c.q. personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap een positie in de Raad te verlenen. De uitbreiding aan ondernemerszijde wordt specifiek benut voor vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers. De uitbreiding aan werknemerszijde zal worden benut voor organisaties van zelfstandigen die zich meer identificeren met het opdrachtnemerschap. De uitbreiding van de Kroongeleding zal worden benut om deskundigen op het gebied zelfstandigen te benoemen in de Raad.

Het advies van de Raad om het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT