Besluit van 30 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met een extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2023

Besluit van 30 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met een extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2023, nr. 2023-0000304799, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 juni 2023, no. W12.23.00127/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2023, nr. 2023-0000339820, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit kinderopvangtoeslag wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «€ 8,97» vervangen door «€ 9,12». 2. In onderdeel b wordt «€ 7,72» vervangen door «€ 7,85». 3. In onderdeel c wordt «€ 6,73» vervangen door «€ 6,85». BArtikel 5a wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «5,58%» vervangen door «7,32%». 2. In onderdeel b wordt «3,22%» vervangen door «5,06%».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van GennipDe Staatssecretaris van Financiën, A. de Vries

Uitgegeven de zevende juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen deel

  1. Inleiding

   Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit kinderopvangtoeslag. Met deze wijziging worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2023 verhoogd. Deze wijziging wordt hieronder toegelicht.

  2. Wijziging kinderopvangtoeslag 2023

   De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag worden elk jaar geïndexeerd op basis van een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet van bedrijven (aandeel 80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (aandeel 20%).1 Dat gebeurt op basis van de ramingen van het CPB. Voor 2023 is dit geregeld in het in oktober 2022 gepubliceerde besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.2 De indexering van de maximum uurprijzen voor 2023 (5,58%) is gebaseerd op (1) een correctie van de indexering in 2022 (2,14%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dit jaar bij het Centraal Economisch Plan (CEP) naar boven is bijgesteld, en (2) de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2023, op basis van het CEP (3,44%) dat op 9 maart 2022 is gepubliceerd.3 In afwijking hiervan is de maximum uurprijs in de gastouderopvang in 2023 geïndexeerd met 3,22% (€ 0,15 minder geïndexeerd, als dekkingsmaatregel voor de intensivering in handhaving en toezicht gastouderopvang).

   Na het verschijnen van het CEP is met name de verwachte inflatie over 2022 opwaarts bijgesteld. Dit is conform de reguliere systematiek niet meegenomen in de bijstelling van de maximum uurprijs.

   De uitzonderlijke en onvoorziene hogere inflatie in 2022 is voor het kabinet reden om voor 2023 af te wijken van de reguliere systematiek en de maximum uurprijs extra te verhogen met 0,94% op basis van de cijfers uit de meest recente Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB, om ouders tegemoet te komen voor de hogere inflatie over 2022.4 Deze uitkomst sluit aan op de oplossing die voor semi-collectieve sectoren in de Najaarsnota is aangekondigd. Tijdens het debat over de Najaarsnota hebben Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Kuiken (Partij van de Arbeid) een motie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT