Besluit van 8 november 2023, houdende wijziging van het Waterschapsbesluit in verband met het actualiseren van de regels over beleidsvoorbereiding en verantwoording en de verdere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording voor waterschappen

Besluit van 8 november 2023, houdende wijziging van het Waterschapsbesluit in verband met het actualiseren van de regels over beleidsvoorbereiding en verantwoording en de verdere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording voor waterschappen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 juli 2023, nr. IENW/BSK-2023/164303, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel 98a, eerste en tweede lid, van de Waterschapswet en de artikelen 5.10, eerste lid, aanhef en onder c, onder 4°, 18.2, zesde lid, 18.22, eerste lid, en 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 2023, nr. W17.23.00188/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 november 2023, nr. IenW/BSK-2023/252111, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Waterschapsbesluit wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1 wordt in de begripsomschrijving van Onze Minister «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» vervangen door «Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat». BHoofdstuk 4 komt te luiden:

Hoofdstuk 4 De beleidsvoorbereiding en de verantwoording Artículos 4.1 a 10.36

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:begroting na wijziging:

begroting zoals deze luidt na verwerking van alle door het algemeen bestuur lopende het begrotingsjaar vastgestelde begrotingswijzigingen; CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek;deelnemingen:

participaties in een besloten of naamloze vennootschap, waarin het waterschap aandelen heeft; financiële positie:

financiële positie als bedoeld in artikel 4.3, vierde lid;EMU-saldo:

geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een waterschap, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie; kosten- en opbrengstsoorten:

indeling waarmee de lasten en baten naar hun aard worden gerangschikt;kostendragers:

indeling waarmee de nettokosten worden gerangschikt naar de taken die in het reglement aan het waterschap worden opgedragen of door het algemeen bestuur worden onderscheiden en waarvoor een aparte belasting wordt geheven; lastendruk:

hoogte lastendruk van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in vergelijking met het landelijk gemiddelde; nettokosten:

saldo van kosten en opbrengsten niet zijnde belastingopbrengsten;nettoschuldquote:

verhouding tussen de omvang van de nettoschuld en de totale opbrengsten;netto-vlottende schuld:

netto-vlottende schuld als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet financiering decentrale overheden; niet-effectieve positie:

situatie waarin de onderliggende waarde en looptijd van een financieel derivaat niet overeenkomt met de financieringsbehoefte waar het derivaat betrekking op heeft; openbare lichamen:

openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden; programma:

samenhangend geheel van activiteiten;rechtmatigheidsverantwoording:

rechtmatigheidsverantwoording als bedoeld in artikel 4.64, tweede lid;rentetypische looptijd:

rentetypische looptijd als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet financiering decentrale overheden; uitzettingen:

tijdelijk aan derden toevertrouwde liquiditeiten tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen; vaste schuld:

gezamenlijk bedrag als bedoeld in artikel 4.48, onderdeel c;verantwoordingsgrens:

verantwoordingsgrens als bedoeld in artikel 4.64, derde lid;verbonden partij:

verbonden partij als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid;weerstandsvermogen:

relatie tussen:1°. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het waterschap beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, 2°. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie; – wendbaarheid van de begroting:

verhouding tussen de totale kapitaallasten en de totale bruto-exploitatiekosten.

Artikel 4.2
  1. Voor de meerjarenraming, de begroting, de jaarstukken en de uitvoeringsinformatie wordt een stelsel van baten en lasten gehanteerd. 2. De baten en lasten van het begrotingsjaar worden in de meerjarenraming, de begroting, de jaarstukken en de uitvoeringsinformatie opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, onderscheidenlijk hebben geleid. 3. De baten en lasten worden geraamd dan wel verantwoord tot hun brutobedrag met uitzondering van de raming en realisatie van belastingopbrengsten. 4. Onder de baten en lasten wordt ook begrepen de over het eigen vermogen en de voorzieningen berekende bespaarde rente. 5. Onder de baten en lasten wordt ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting. Deze heffing wordt geraamd en verantwoord op basis van de fiscale grondslag.

Artikel 4.3
  1. De meerjarenraming, de begroting, de jaarstukken en de uitvoeringsinformatie geven volgens normen die voor het waterschap als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de ontwikkeling van de belastingopbrengst benodigd voor de taakuitoefening. In het bijzonder het algemeen bestuur moet in staat worden gesteld zich een zodanig oordeel te vormen. 2. De meerjarenraming, de begroting en de uitvoeringsinformatie daarbij en de toelichtingen geven duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie. 3. De jaarstukken en de uitvoeringsinformatie daarbij en de toelichtingen geven getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. 4. De financiële positie omvat de grootte en samenstelling van de baten en lasten over het begrotingsjaar, de activa en passiva aan het einde van het begrotingsjaar en de lasten en balansmutaties gedurende het begrotingsjaar.

Artikel 4.4
  1. De indeling van de begroting en van de jaarstukken is identiek. 2. Indien de indeling van de meerjarenraming, de begroting, de jaarstukken en de uitvoeringsinformatie afwijkt van die van het voorafgaande begrotingsjaar worden in de toelichting de verschillen aangegeven en worden de redenen die tot de afwijking hebben geleid uiteengezet.

Artikel 4.5
  1. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht en waarin het waterschap een bedrag ter beschikking heeft gesteld dat niet verhaalbaar is indien de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie haar verplichtingen niet nakomt. 2. Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken.

§ 2. De meerjarenraming en de toelichting

Artikel 4.6

De meerjarenraming bevat voor het komende begrotingsjaar, alsmede voor tenminste de vier jaren volgend op het komende begrotingsjaar: a. de uiteenzetting van externe en interne ontwikkelingen, en uitgangspunten en normen, waarbij ten minste wordt ingegaan op: 1°. de externe en interne ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid van het waterschap, 2°. gehanteerde kwantitatieve uitgangspunten en normen voor lastenstijgingen, batenstijgingen dan wel lastendalingen of batendalingen die aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen; b. het naar programma’s onderscheiden beleid dat door het waterschap zal worden gevoerd en de financiële gevolgen daarvan, waarbij per programma wordt ingegaan op de: 1°. doelstelling van het beleid, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, 2°. wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen, 3°. geraamde baten en lasten van het bestaande en het nieuwe beleid; c. de raming van de belastingenopbrengsten; d. de uiteenzetting van de financiële positie; e. de lopende en voorgenomen investeringen.

Artikel 4.7
  1. In de toelichting op de meerjarenraming wordt ten minste afzonderlijk aandacht besteed aan de: a. ontwikkeling van de waterschapsbelastingen in de komende jaren, mede in relatie tot de stand en het verloop van de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie als bedoeld in artikel 4.50, eerste lid, onderdeel b, in het kader van het begrotingsevenwicht in meerjarig perspectief; b. uiteenzetting van de financiële positie, waarbij wordt ingegaan op: 1°. de financiering, 2°. het weerstandsvermogen, waarbij wordt ingegaan op aard, stand en verloop van de algemene reserves en de voorzieningen, 3°. de kengetallen weerstandsvermogen, nettoschuldquote, EMU-saldo, wendbaarheid van de begroting en lastendruk, waarbij een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie plaatsvindt, 4°. een geprognosticeerde balans. 2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, onder 3°, door waterschappen worden berekend en in de meerjarenraming worden opgenomen.

§ 3. De begroting en de toelichting

§ 3.1. Algemeen

Artikel 4.8
  1. De begroting bestaat ten minste uit de: a. beleidsbegroting; b. financiële begroting. 2. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit: a. de uiteenzetting van de externe en interne ontwikkelingen; b. het programmaplan; c. de raming van belastingopbrengsten en de toelichting; d. de in artikel 4.13 bedoelde paragrafen. 3. De financiële begroting bestaat ten minste uit: a. de uiteenzetting...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT