Uitspraak Nº 13/994010-19 (A), 13/994054-19 (B) en 13/994047-19 (C). Rechtbank Amsterdam, 2020-03-18

Datum uitspraak:2020/03/18
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummers: 13/994010-19 (A), 13/994054-19 (B) en 13/994047-19 (C)

Datum uitspraak: 18 maart 2020

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige economische strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens] 1995,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Op 4 maart 2020 heeft het onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. Verdachte was daarbij aanwezig. Daarnaast was als raadsvrouw van verdachte aanwezig, mr. T.S.S. Overes.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd. Deze zaken worden hierna als respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C aangeduid.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. N. Huisman, en van wat verdachte en zijn raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – kort samengevat – tenlastegelegd dat hij zich al dan niet opzettelijk heeft schuldig gemaakt aan

Zaak A:

1. mede)plegen van het opslaan en/of voorhanden hebben van professioneel vuurwerk in de periode van 1 tot en met 10 oktober 2019,

subsidiair ditzelfde feit begaan in de hoedanigheid van een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis;

2. ( mede)plegen van het opslaan en/of voorhanden hebben van een te grote hoeveelheid vuurwerk op een plaats die niet geschikt is voor het opslaan van vuurwerk in de periode van 1 tot en met 10 oktober 2019;

3. ( mede)plegen van het ter beschikkingstellen van professioneel vuurwerk aan een particulier op 10 oktober 2019,

subsidiair ditzelfde feit begaan in de hoedanigheid van een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis;

Zaak B:

1. het opslaan en/of voorhanden hebben van professioneel vuurwerk in de periode van 4 mei 2019 tot en met 4 juni 2019,

subsidiair ditzelfde feit begaan in de hoedanigheid van een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis;

Zaak C:

1. het opslaan en/of voorhanden hebben van professioneel vuurwerk op 28 november 2019,

subsidiair ditzelfde feit begaan in de hoedanigheid van een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis;

2. het ter beschikkingstellen van professioneel vuurwerk aan een particulier op 28 november 2019,

subsidiair ditzelfde feit begaan in de hoedanigheid van een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage I bij dit vonnis.

3 Waardering van het bewijs
3.1.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle tenlastegelegde feiten. Ten aanzien van het in zaak A onder 1 en 3, het in zaak B en het in zaak C onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat het primair tenlastegelegde kan worden bewezen.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft, kort gezegd, naar voren gebracht dat verdachte moet worden vrijgesproken van het in zaak B tenlastegelegde feit. De overige feiten kunnen volgens de raadsvrouw wel worden bewezen.

De raadsvrouw heeft, kort samengevat, in zaak B gesteld dat sprake is van een onrechtmatige doorzoeking van de kelderbox omdat een machtiging voor de doorzoeking ontbreekt. Dit is een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv), op grond waarvan de resultaten van het onderzoek die door dit verzuim zijn verkregen van het bewijs moeten worden uitgesloten. De raadsvrouw heeft hiertoe aangevoerd dat de verbalisant geen toestemming van de vriendin van verdachte had om haar kelderbox te betreden en te doorzoeken. Desondanks heeft de verbalisant een slotenmaker laten komen en is de kelderbox opengebroken en doorzocht, waarna het vuurwerk is aangetroffen. Door te verzuimen een machtiging te vragen is er sprake van een schending van huisvrede en privacy en moet dit doorwerken naar verdachte, die toen veel bij zijn vriendin verbleef. Verdachte was nooit gehoord als deze schending niet had plaatsgevonden. Verdachte heeft hier nadeel van gehad en is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces.

3.3.

Oordeel van de rechtbank

3.3.1.

Vormverzuim

De rechtbank moet beoordelen of de doorzoeking van de kelderbox op 4 juni 2019 in zaak B onrechtmatig was, of sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv en of dit zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting. De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het proces-verbaal van bevindingen, dat is opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , blijkt dat hij op 4 juni 2019 heeft aangebeld bij de woning aan de [adres 1] in verband met een melding van een buurtbewoner dat de vriend van de bewoonster van [adres 1] vuurwerk in en uit zou laden uit de berging onder de woning. Toen niet werd opengedaan op [adres 1] , is bij de meldster aangebeld. Zij had voor verbalisant de sleutel van de toegangsdeur van de ruimte met kelderboxen. Vervolgens is een sleutelmaker ter plaatse gekomen en is de deur van de kelderbox geforceerd met een breekijzer. De rechtbank overweegt dat uit het dossier niet blijkt dat sprake was van toestemming van de bewoonster of een machtiging om de kelderbox te doorzoeken. Ook is niet gebleken dat de betreffende verbalisant een hulpofficier van justitie was en dat binnen drie dagen alsnog een machtiging door de officier van justitie is afgegeven, terwijl dit op grond artikel 96c Sv wel is vereist.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verbalisant hiertoe bevoegd was op grond van artikel 20 Wet op de economische delicten (hierna: WED).

De rechtbank overweegt als volgt. Uit het proces-verbaal blijkt dat de verbalisant de deur van de kelderbox heeft laten forceren. Vervolgens heeft de verbalisant een kist aangetroffen. Die kist is geopend en daarin bleek vuurwerk te zitten. De rechtbank is van oordeel dat de verbalisant hiermee activiteiten heeft verricht die meer omvatten dan het "zoekend rondkijken" en dat daarmee sprake was van een doorzoeking. Hiervoor bood artikel 20 WED geen grondslag. In zoverre slaagt het verweer van de raadsvrouw dat de doorzoeking van de kelderbox onrechtmatig was en dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv.

Voor het verbinden van een rechtsgevolg aan een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv is vereist dat de geschonden norm, te weten het recht op privacy, ook strekt tot bescherming van de belangen van verdachte (de zogenoemde Schutznorm). De rechtbank is van oordeel dat daarvan in dit geval geen sprake is, omdat verdachte door het gestelde onrechtmatige handelen niet is getroffen in een belang dat de norm beoogt te beschermen. De verbalisant is binnengetreden in de kelderbox van de vriendin van verdachte en dat de privacy van verdachte daardoor is geschaad is niet gebleken. De rechtbank verbindt aan het vormverzuim daarom geen gevolgen.

3.3.2.

Bewijsoverweging

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen die in bijlage II zijn opgenomen, waaronder de bekennende verklaringen van verdachte, blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten.

Medeplegen

De rechtbank is – anders dan de officier van justitie – van oordeel dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor een nauwe en bewuste samenwerking met een ander bij het begaan van de strafbare feiten. Verdachte wordt daarom vrijgesproken van het in zaak A onder 1, 2, en 3 tenlastegelegde medeplegen.

4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in bijlage II vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

(Zaak A)

ten aanzien van feit 1:

op 10 oktober 2019 te Lelystad opzettelijk

3 flowerbeds (Triplex 398 Shots Mixcake) en

7 knalvuurwerk (Blanco Vlinder) en

24 knalstrengen (Zena Celebration Cracker) (lijst II)

professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad;

Subsidiair, nu het primaire niet tot een veroordeling kan leiden (zie hierna):

op 10 oktober 2019 te Lelystad opzettelijk,

als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, professioneel vuurwerk, te weten

3, althans flowerbeds (Triplex 398 Shots Mixcake) en

7 knalvuurwerk (Blanco Vlinder) en

24 knalstrengen (Zena Celebration Cracker) (lijst II)heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT