Uitspraak Nº 201905054/1/A3. Raad van State, 2020-04-29

Datum uitspraak:29 april 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201905054/1/A3.

Datum uitspraak: 29 april 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 20 mei 2019 in zaak nr. 18/3561 in het geding tussen:

[partij]

en

de raad van de gemeente Bergen (Noord-Holland).

Procesverloop

Bij besluit van 9 november 2017 heeft de raad het Alexanderlaantje onttrokken aan het openbaar verkeer.

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het door [partij] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard onder verbetering en aanvulling van de motivering van dat besluit.

Bij uitspraak van 20 mei 2019 heeft de rechtbank het door [partij] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [partij] hoger beroep ingesteld.

De raad heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [belanghebbende] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

[partij] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 maart 2020, waar [partij], vertegenwoordigd door [gemachtigde A], en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.F. de Groot, advocaat te Amsterdam, en mr. drs. R. Fa-Si-Oen, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende], vertegenwoordigd door [gemachtigde B], bijgestaan door mr. O.H. Minjon, advocaat te Hoorn, gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1. Het Alexanderlaantje vormt een verbinding tussen het Plein en de Karel de Grotelaan in Bergen. De grond is eigendom van [belanghebbende]. [partij] is eigenaresse van een appartementenhotel op het adres [locatie], in de buurt van het Alexanderlaantje. Het Alexanderlaantje is toegankelijk voor voetgangers en fietsers en wordt gebruikt voor het laden en lossen ten behoeve van de aangrenzende supermarkt. Doordat vrachtwagens voor het laden en lossen over het Alexanderlaantje rijden, is er volgens de raad sprake van een onveilige situatie. Daarnaast zijn er plannen om de Harmonielocatie, waar het Alexanderlaantje ligt, anders in te richten. Op de locatie van het Alexanderlaantje heeft de gemeente plannen voor een inpandige laad- en losruimte voor de supermarkt. De plannen zijn vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan, genaamd "De Zeven Dorpelingen". De raad heeft vanwege deze redenen het Alexanderlaantje aan het openbaar verkeer onttrokken. De onttrekking zal worden uitgevoerd op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Aangevallen uitspraak

2. De rechtbank heeft geoordeeld dat de raad terecht de bezwaarprocedure heeft gevolgd, een juiste en volledige belangenafweging heeft gemaakt en niet in strijd heeft gehandeld met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De omloopafstand voor gasten van het appartementenhotel van [partij] naar het dorpsplein is niet onevenredig, gelet op de verbeterde veiligheidssituatie. De uitspraak van de Afdeling van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105, waarin het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Zeven Dorpelingen" is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT