Uitspraak Nº AWB- 19_5037. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-07-03

ECLIECLI:NL:RBZWB:2020:2941
Docket NumberAWB- 19_5037
Date03 Julio 2020
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Bestuursrecht

zaaknummer: BRE 19/5037 WET

uitspraak van 3 juli 2020 van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [naam eiser] , te [plaatsnaam] , eiser

en

de Korpschef van Politie, te Tilburg.
Procesverloop

Eiser heeft op bij brief van 9 augustus 2019 verzocht om verwijdering van de registratie dat hij op 21 december 2015 de Opiumwet heeft overtreden. Eiser heeft daarbij aangegeven dat deze gegevens onjuist zijn omdat deze zaak op 15 maart 2018 door het arrondissementsparket is geseponeerd. Het betreft een verzoek om verwijdering van politiegegevens als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet Politiegegevens (Wpg).

Bij besluit van 15 augustus 2019 (bestreden besluit I) heeft verweerder dit verzoek afgewezen.

Tegen bestreden besluit I heeft eiser beroep ingesteld bij de rechtbank.

Op 28 november 2019 heeft verweerder een verweerschrift ingediend alsmede de onderliggende documenten. Daarbij heeft verweerder verzocht om met toepassing van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) eiser geen kennis te laten nemen van de documenten. Bij beslissing van 12 december 2019 heeft de rechtbank dit verzoek (slechts) gedeeltelijk ingewilligd.

Naar aanleiding van het verweerschrift heeft eiser in beroep aanvullend bezwaar gemaakt tegen het feit dat de seponering van zijn strafzaak niet in de politiegegevens is opgenomen.

Dit verzoek van eiser heeft geleid tot het besluit van verweerder van 17 februari 2020 (bestreden besluit II) waarbij bestreden besluit I in die zin is gewijzigd dat in de politiegegevens wordt aangetekend dat de zaak gedeeltelijk is geseponeerd, namelijk voor wat betreft de verdenking van de handel in en het vervoer van drugs. Met betrekking tot het voorhanden hebben van drugs heeft verweerder niet aangetekend dat de desbetreffende vervolging is geseponeerd.

Ook tegen bestreden besluit II heeft eiser beroep ingesteld bij de rechtbank. Hij heeft daarbij geëist dat in de politiegegevens wordt opgenomen dat het sepot ook wordt toegepast op het voorhanden hebben van drugs.

Het beroep van eiser tegen bestreden besluit I is met toepassing van artikel 6:19 van de Awb geacht mede gericht te zijn tegen bestreden besluit II.

Partijen hebben toestemming gegeven voor het doen van uitspraak zonder dat er een zitting heeft plaatsgevonden.

Overwegingen
1.1

Ingevolge artikel 28, eerste lid, van de Wpg heeft de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT