Uitvoeringsbesluit verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven

Besluit van 14 oktober 2021 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, en in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347) (Uitvoeringsbesluit verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 september 2021, 2021-0000180236, directie Financiële Markten; Gelet op Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347), de artikelen 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, eerste lid, onderdeel b, 1:81, 1:87, vierde lid, 1:94, eerste lid, en 4:3, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 15, derde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 september 2021, nr. W06.21.0278/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 12 oktober 2021, 2021-0000201780, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt gewijzigd als volgt: AAan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een definitie toegevoegd, luidende: verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven):

Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347). BAan artikel 2, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: ae. voor verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven): 1°. ten aanzien van ten aanzien van de gehele verordening met uitzondering van artikel 11: de Autoriteit Financiële Markten; 2°. ten aanzien van artikel 11: De Nederlandsche Bank; CAan artikel 7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: k. verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven). DAan bijlage 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9

eerste en tweede lid.

Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12

eerste, elfde en zestiende lid.

Artikel 13

tweede lid.

Artikel 15

tweede en derde lid.

Artikel 16

eerste en derde lid.

Artikel 18

eerste en vierde lid.

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

eerste tot en met veertiende lid.

Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27

eerste tot en met derde lid.

Artikel 30

eerste lidDAan bijlage 2 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

Artikel

Boetecategorie

Bijzondere termijn openbaarmaking

3

3

4

2

p

5

2

p

6, eerste tot en met vijfde lid

2

p

6, zevende lid

2

7, eerste tot en met vierde lid

2

p

7, vijfde lid

2

8, eerste tot en met zesde lid

2

p

8, zevende lid

2

9, eerste en tweede lid

3

10

2

p

11

3

12, eerste , elfde en zestiende lid

3

13, tweede lid

3

15, tweede en derde lid

2

p

16, eerste lid

2

p

16, derde lid

2

18, eerste en vierde lid

2

19, eerste tot en met zesde lid

2

p

19, zevende lid

2

20, eerste en tweede lid

2

p

20, derde lid

2

21, eerste tot en met zevende lid

2

p

21, achtste lid

2

22

2

p

23, eerste tot en met veertiende lid

2

p

23, zestiende lid

2

24

2

p

25, eerste en derde tot en met vijfde lid

2

p

25, tweede lid

3

26

2

p

27, eerste en derde lid

2

p

27, derde lid

3

30, eerste lid

2

pEAan bijlage 3 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

Artikel

Functie

Artikelen 3 tot en met 8, 9, eerste en tweede lid, 10, 11, 12, eerste, elfde en zestiende lid, 13, tweede lid, 15, tweede en derde lid, 16, eerste en derde lid, 18, eerste en vierde lid, 19 tot en met 22, 23, eerste tot en met veertiende lid, 24, 25, 26, 27, eerste tot en met derde lid, 30, eerste lid

beleid bepalen en leiding geven bij een crowdfundingdienstverlener als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

ARTIKEL II

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt: ADe artikelen 2a tot en met 2c vervallen.BArtikel 3 wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid vervalt onderdeel d en wordt «; en» aan het slot van onderdeel c vervangen door een punt. 2. In het tweede lid vervalt in de eerste zin de zinsnede «en indien artikel 2a op de houder van toepassing is, deze persoon geschikt is» en vervalt in de tweede zin «en geschiktheid». CArtikel 168a wordt gewijzigd als volgt:1. In het eerste lid vervalt onderdeel f en wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel e vervangen door een punt. 2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

ARTIKEL III

Bijlage 1 van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt gewijzigd als volgt: 1. In onderdeel A wordt «Adviseurs en bemiddelaars» vervangen door «Adviseurs, bemiddelaars en crowdfundingdienstverleners». 2. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd: 1°. Het opschrift van onderdeel 3 van de tabel komt te luiden «3. Adviseurs, bemiddelaars en crowdfundingdienstverleners». 2°. In onderdeel 3 van de tabel wordt in de kolom personen een onderdeel toegevoegd, luidende: c. Crowdfundingdienstverleners als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347) (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven) waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die verordening.

ARTIKEL IV
  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 november 2021, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 11 november 2022. 2. In afwijking van het eerste lid kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat artikel II in werking treedt met ingang van 11 november 2023.

ARTIKEL V

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 14 oktober 2021Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit besluit geeft uitvoering aan enkele aspecten van de verordening Europese crowdfundingdienstverleners (hierna: de verordening).1 De verordening maakt, samen met de bijbehorende richtlijn,2 deel uit van het pakket aan maatregelen ter versterking van de kapitaalmarktunie uit 20183 dat volgde op het initiële actieplan voor de kapitaalmarktunie uit 2015.4 Met de verordening en de richtlijn wordt een geharmoniseerd Europees regelgevend kader voor het verlenen van crowdfundingdiensten geïntroduceerd.

De richtlijn dient uiterlijk 10 mei 2021 geïmplementeerd te zijn, waarna de bepalingen ter implementatie van de richtlijn per 10 november 2021 van toepassing moeten zijn. De verordening is eveneens per laatstgenoemde datum van toepassing. De verordening voorziet in een overgangstermijn van één jaar met de mogelijkheid voor de Europese Commissie om na raadpleging van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) middels een gedelegeerde handeling de overgangstermijn met één jaar te verlengen indien dat op basis van de gevolgen van de verordening voor de ontwikkeling van nationale crowdfundingmarkten gepast wordt geacht. Gedurende de overgangstermijn kunnen partijen die naar huidig (nationaal) recht crowdfundingdiensten verlenen hun activiteiten continueren zonder over een vergunning uit hoofde van de verordening te beschikken.

§ 2. Achtergrond

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij een geldvrager middels een bemiddelend (elektronisch) platform – het crowdfundingplatform – financiering verkrijgt van een groep geldgevers (de crowd). Deze manier van financiering kenmerkt zich door laagdrempeligheid; het stelt ondernemingen in staat op relatief eenvoudige wijze een grote groep aan potentiële (kleine) investeerders te bereiken en vormt voor investeerders een mogelijkheid om kleine investeringen te doen in diverse ondernemingen. Crowdfunding is in toenemende mate een bron van financiering voor startups en jonge ondernemingen. In een dergelijk stadium is het voor ondernemingen vaak moeilijk om via traditionele geldverstrekkers aan financiering te komen. Crowdfunding is dan ook een waardevolle toevoeging aan het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT