Verzamelwet SZW 2024

Wet van 8 november 2023 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Vervallen]

ARTIKEL II

ALGEMENE OUDERDOMSWET.

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:A[Vervallen]BIn artikel 8d, vijfde lid, wordt na «derde» ingevoegd «lid».

ARTIKEL II

A ALGEMENE WET BESTUURSRECHT.

In artikel 9 van bijlage 2 en artikel 2 van bijlage 3 bij de Algemene wet bestuursrecht komt de zinsnede met betrekking tot de Kaderwet SZW-subsidies te luiden:

Kaderwet SZW-subsidies, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling op grond van artikel 9.

ARTIKEL III

PARTICIPATIEWET.

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 10d, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 1, wordt «artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020». BArtikel 31, tweede lid, onderdeel w, vervalt.CArtikel 36 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «Op een daartoe strekkend verzoek van» vervangen door «Op aanvraag van». 2. In het derde lid worden «zijn verzoek» en «het verzoek» vervangen door «de aanvraag». 3. In het vierde lid wordt «De artikelen 12, 43, 49 en 52» vervangen door «De artikelen 43, 49 en 52». DArtikel 36b wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «op verzoek van» vervangen door «op aanvraag van». 2. In het derde lid wordt «Het verzoek» vervangen door «De aanvraag». 3. Aan het zesde lid wordt toegevoegd «en waar «de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen» staat steeds gelezen wordt «de verplichting, bedoeld in artikel 36b, vierde lid»».

ARTIKEL IV

[Vervallen]

ARTIKEL V

TOESLAGENWET.

Artikel 4

van de Toeslagenwet vervalt.

ARTIKEL VI

VERZAMELWET BREXIT.

Hoofdstuk 4 van de Verzamelwet Brexit vervalt.

ARTIKEL VII

WERKLOOSHEIDSWET.

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 16, tweede lid, komt te luiden:2. Onder het in het eerste lid bedoelde gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek wordt verstaan het gemiddeld aantal arbeidsuren in de 26 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan de kalenderweek, bedoeld in het eerste lid. Indien de werknemer ten opzichte van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek minder dan vijf arbeidsuren heeft verloren, worden bij de bepaling hoeveel arbeidsuren de werknemer heeft en bij de bepaling van het gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek, bedoeld in de eerste zin, mede in aanmerking genomen de uren waarin de werknemer werkzaamheden verricht uit hoofde waarvan hij niet als werknemer wordt beschouwd. Voor de vaststelling van de periode van 26 kalenderweken, bedoeld in de eerste zin, worden kalenderweken, tot een maximum van 78 kalenderweken, waarin de werknemer onbetaald verlof heeft genoten, niet in aanmerking genomen, tenzij dit leidt tot een lager gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek dan wanneer die kalenderweken wel in aanmerking zouden worden genomen. BIn artikel 77a, eerste lid, wordt «26 kalenderweken» vervangen door «6 kalendermaanden».

ARTIKEL VIII

WET ARBEID EN ZORG.

De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:AIn de artikelen 4:2b, zevende lid, en 6:3, zevende lid, wordt «artikel 8, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «artikel 8, eerste lid, onderdeel b» en wordt «40 uren per week» vervangen door «36 uren per week». BArtikel 6:1, derde lid, vervalt.

ARTIKEL IX

WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN.

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:A[Vervallen]BIn artikel 21b wordt in het eerste lid «Artikel 7, zevende lid,» vervangen door «Artikel 7, zesde lid,» en wordt in het derde lid «De artikelen 7, zevende lid, 36 en 37,» vervangen door «De artikelen 7, zesde lid, 36 en 37,».

ARTIKEL X

WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:A[Vervallen]BIn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT