Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een wettelijke grondslag op te nemen voor het verstrekken van gegevens, waarop de geheimhoudingsplicht rust, aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane ten behoeve van haar taakuitoefening; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Algemene douanewet wordt na paragraaf 1.2.4 een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 1.2.5 Overige bepalingen omtrent gegevensverstrekking

Artikel 1

38.

De inspecteur verstrekt kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze de gegevens en inlichtingen aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van die inspectie. Het is deze inspectie niet toegestaan verkregen gegevens en inlichtingen die van vertrouwelijke aard zijn, of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, aan derden te verstrekken.

ARTIKEL II

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt aan artikel 38a een lid toegevoegd, luidende: 3. De Belastingdienst/Toeslagen verstrekt aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van die inspectie. Het is deze inspectie niet toegestaan verkregen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT