Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de instrumenten die ingezet kunnen worden om jonggehandicapten die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben te activeren, te versterken, belemmeringen om te participeren weg te nemen en de verschillende regimes binnen de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te harmoniseren; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1:1, eerste lid, onderdeel l, wordt «de artikelen 2:40, 2:41, 2:42 of 2:43,» vervangen door «artikel 2:40». BArtikel 1a:4, tweede en derde lid, komen te luiden:2. De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt per dag 0,75 * (G – I). 3. De G staat voor de grondslag en I voor het inkomen per dag. CArtikel 1a:6 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt onderdeel a, onder verlettering van onderdelen b tot en met g tot onderdelen a tot en met f. 2. In het tweede lid wordt «onderdeel e» vervangen door «onderdeel d». DArtikel 1a:7 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «onderdeel b» vervangen door «onderdeel a» en wordt «onderdeel c» vervangen door «onderdeel b». 2. In het tweede lid wordt «onderdeel b» vervangen door «onderdeel a». EIn artikel 1a:8 wordt in het eerste en derde lid «onderdeel d» vervangen door «onderdeel c».FArtikel 1a:10 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt «binnen vijf jaar na de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is geëindigd» en «en dit voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering had». 2. In het tweede lid wordt «onderdelen a tot en met e en onderdeel g» vervangen door «onderdelen a tot en met d en onderdeel f». 3. In het derde lid, eerste zin, wordt na «herleeft het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering» ingevoegd «op aanvraag van de jonggehandicapte». GArtikel 2:16 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. 2. In het derde lid (nieuw) vervalt «of derde». HIn artikel 2:17, eerste lid, wordt «tweede of derde lid» vervangen door «of tweede lid» en vervalt «binnen vijf jaar na de dag waarop het recht op arbeidsondersteuning is geëindigd» en «en dit voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht op arbeidsondersteuning had». IIn artikel 2:18, tweede lid, vervalt onderdeel f, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt. JIn het opschrift van de artikelen 2:18 en 3:66 en in de artikelen 2:31, derde lid, 2:32, eerste lid, tweede zin, 2:39, vijfde lid (nieuw), en 3:49, eerste lid, wordt «het UWV» vervangen door «het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen». KIn artikel 2:19 wordt «algemeen geaccepteerde arbeid» vervangen door «passende arbeid».LIn de artikelen 2:20 en 3:63 vervalt «voor hem geldende wettelijk».MIn artikel 2:28 wordt na «artikel 30a,» ingevoegd «tweede,».NArtikel 2:31 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste en derde lid wordt «algemeen geaccepteerde arbeid» vervangen door «passende arbeid». 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. In het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, kan voor de jonggehandicapte de verplichting worden opgenomen om een aanbod van concrete passende arbeid te accepteren. OArtikel 2:32 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «algemeen geaccepteerde arbeid» vervangen door «passende arbeid». 2. In het vierde lid wordt «In dit hoofdstuk wordt onder algemeen geaccepteerde arbeid verstaan» vervangen door «In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan». PIn hoofdstuk 2, afdeling 6, paragraaf 1, wordt na artikel 2:34 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

34a. Plichten studerenden.

De artikelen 2:31, eerste lid en tweede lid, onderdelen b en c, en 2:32 zijn niet van toepassing op de jonggehandicapte die studerende is. In afwijking van artikel 1:4, eerste lid, is de eerste zin ook van toepassing op de jonggehandicapte die studiefinanciering in de vorm van het levenlanglerenkrediet ontvangt. QIn hoofdstuk 2, afdeling 7, vervalt «werkregeling» in het opschrift van paragraaf 1. RArtikel 2:39 wordt als volgt gewijzigd:1. Het derde lid, onderdelen d en e, vervallen, onder verlettering van onderdelen f en g tot onderdelen d en e. 2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. 3. In het tweede lid vervalt «en vierde». 4. In het vierde lid (nieuw) wordt «onderdeel e, f of g» vervangen door «onderdeel d of e». 5. In het vijfde lid (nieuw) vervalt «en vierde». 6. In het derde lid, onderdelen a, b, d (nieuw) en e (nieuw), het vierde lid (nieuw) en het vijfde lid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT