Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet studiefinanciering 2000 aan te passen vanwege de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET STUDIEFINANCIERING 2000

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsomschrijving van «reisproduct» wordt «elektronisch product dat studenten kunnen laden op een OV-chipkaart wanneer zij beschikken over reisrecht» vervangen door «reisproduct als bedoeld in artikel 3.25». 2. In de begripsomschrijving van «RSR» vervalt «op de OV-chipkaart». BArtikel 3.7 komt te luiden:

Artikel 3.7 Reisvoorziening
  1. De reisvoorziening bestaat uit een reisrecht waarmee gedurende een bepaald deel van de week de student geen bedrag of een lager bedrag verschuldigd is aan de vervoersbedrijven, en kan voor groepen studenten bestaan uit een vergoeding in geld. 2. De vorm, wijze van toekenning en de voorwaarden van de reisvoorziening zijn bepaald in en krachtens paragraaf 3.7. CHet opschrift van paragraaf 3.7 komt te luiden:

Paragraaf 3.7. Vorm, wijze van toekenning en voorwaarden reisvoorziening

DIn artikel 3.23, tweede lid, onderdeel a, wordt «een daarvoor bestemde OV-chipkaart als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid» vervangen door «het reisproduct, bedoeld in artikel 3.25». ENa artikel 3.23 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3.24 Vorm toekenning reisvoorziening
  1. Voor studenten aan een opleiding binnen Nederland bestaat de reisvoorziening uit een reisrecht gedurende een bepaald deel van de week waarvoor de student geen bedrag of een lager bedrag verschuldigd is aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT