Wet van 5 april 2023, houdende regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Wet van 5 april 2023, houdende regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Wet verplaatsing bevolking een regeling te treffen omtrent het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4, van die wet, en in verband daarmee enkele wijzigingen door te voeren in de Wet verplaatsing bevolking; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking, in werking gesteld bij het Besluit van 31 maart 2022, houdende inwerkingstelling van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking (Stb. 2022, 133), duurt voort.

Artikel 2

De Wet verplaatsing bevolking wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4, tweede lid, vervalt «richtlijnen of» en wordt na «taak» ingevoegd «of daarover bij ministeriële regeling regels stellen». BDe artikelen 12 en 15 vervallen.CArtikel 18 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt «de Commissarissen Verplaatsing Bevolking, de Substituut Commissarissen Verplaatsing Bevolking». 2. In het tweede lid vervalt «en de Commissaris Verplaatsing Bevolking».

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze wet wordt aangehaald als: Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 5 april 2023Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT