Wet van 6 juni 2023, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

Wet van 6 juni 2023, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een andere verdeling tussen de overheid, ouders en studenten met betrekking tot de bijdrage in de kosten van studeren in het hoger onderwijs, dat het billijk is aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd een tegemoetkoming te verstrekken, en dat het de doorstroom van mbo-gediplomeerden naar het hoger beroepsonderwijs ten goede kan komen, indien voor deze groep studenten de zogenoemde 1-februariregeling wordt verruimd naar een 1-septemberregeling; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING WET STUDIEFINANCIERING 2000

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling van «thuiswonende mbo-student» wordt vervangen door: thuiswonende student:

student die niet een uitwonende student is,.2. De begripsbepaling van «uitwonende mbo-student» wordt vervangen door: uitwonende student:

student die voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 1.5,.3. In de begripsbepaling van «toetsingsinkomen» vervalt «, behoudens bij de toepassing van artikel 3.17,». BArtikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift en het eerste en tweede lid wordt «mbo-student» telkens vervangen door «student». 2. In het tweede lid wordt «artikel 2.13a» vervangen door «de artikelen 2.13a of 2.14». CIn artikel 2.17, eerste lid, wordt «mbo-student» telkens vervangen door «student».DIn artikel 3.1, tweede lid, wordt voor «een basislening» ingevoegd «een basisbeurs, ».EArtikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 3.6 Basisbeurs
 1. In het eerste lid wordt «mbo-studenten» vervangen door «studenten». FAan artikel 3.9a wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende: c. voor het bruto kortingsbedrag op jaarbasis, bedoeld in artikel 3.9, derde lid, een percentage wordt gelezen van 13,6% van het verschil tussen het toetsingsinkomen in het peiljaar en de vrije voet in het toekenningsjaar. GArtikel 3.17 vervalt.HArtikel 3.18 komt te luiden:

Artikel 3.18 Overzicht normbedragen

De bedragen in onderstaande overzichten luiden per maand naar de maatstaf van 1 januari 2023 en voor overzicht 1, onderdeel B, en overzicht 2, onderdeel B, naar de maatstaf van 1 september 2023: Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud

 1. Beroepsonderwijs

  Normbedrag thuiswonend

  € 556,95

  Normbedrag uitwonend

  € 786,59

 2. Hoger onderwijs

  Normbedrag thuiswonend

  € 793,27

  Normbedrag uitwonend

  € 957,87Overzicht 2. Financieringsbronnen

 3. Beroepsonderwijs

  Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)

  thuiswonend

  € 90,85

  uitwonend

  € 296,51

  Basislening

  thuis- en uitwonend

  € 197,93

  Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage1

  thuiswonend

  € 268,17

  uitwonend

  € 292,15

  X Noot

  1

  Voor mbo-studenten die lesgeld verschuldigd zijn, wordt de maximale aanvullende beurs/lening ingevolge artikel 3.2, derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000 vanaf 1 januari 2023 verhoogd met € 103,25 en per 1 augustus 2023 met € 113,08 per maand.

 4. Hoger onderwijs

  Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)

  thuiswonend

  € 110,30

  uitwonend

  € 274,90

  Basislening

  thuis- en uitwonend

  € 266,97

  Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

  thuis- en uitwonend

  € 416,00Overzicht 3. Aanvullende financieringsbron

  Hoger onderwijs

  Beroepsonderwijs

  Toeslag eenoudergezin

  € 277,13

  € 277,13INa artikel 3.18 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3.18

a. Verhoogde bedragen in het studiejaar 2023–2024.

In het studiejaar 2023–2024 worden de normbedragen voor de kosten van levensonderhoud en de bedragen van de basisbeurs voor uitwonende mbo- en ho-studenten, genoemd in artikel 3.18, verhoogd met € 164,30.

Artikel 3.18

b. Grondslag voor tijdelijke verhoging normbedragen studiefinanciering.

 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de normbedragen, genoemd in artikel 3.18, in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT