Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (mogelijk maken vergoeding van affectieschade enz.)

Abbreviated LabelGeen
CourtJustitie en Veiligheid
Subject MatterContracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht aan te passen teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.]

Artikel IVa

Artikel IV is van toepassing indien het geweldsmisdrijf, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, is gepleegd na inwerkingtreding van deze wet.

Artikel IVb

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IVc

[Red: Wijzigt deze wet en de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.]

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 11 april 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de zeventiende mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT