Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie [...] alsmede regeling enkele andere onderwerpen)

Oorspronkelijke versie:<a href='/vid/wijzigingswet-gerechtsdeurwaarderswet-evaluatie-functioneren-759160793'>Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie [...] alsmede regeling enkele andere onderwerpen)</a>
 
GRATIS UITTREKSEL

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 17 februari 2016 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wenselijk is om de Gerechtsdeurwaarderswet te wijzigen en om enkele andere onderwerpen in verband met de Gerechtsdeurwaarderswet nader te regelen, alsmede de Wet op het notarisambt te wijzigen in verband met de harmonisatie van de vervaltermijn bij de gereglementeerde juridische beroepen voor het instellen van een klacht bij de tuchtrechter;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel IV
  • 1 Degene die toegevoegd-kandidaat gerechtsdeurwaarder is op het moment van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T tot en met Z, wordt:

    • a. toegevoegd gerechtsdeurwaarder, indien hij op dat moment voldoet aan de voorwaarden voor toevoeging aan een gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 27 (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet. De toestemming van Onze Minister die is verleend voor de toevoeging als kandidaat-gerechtsdeurwaarder op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T tot en met Z, geldt als toestemming ex artikel 27 (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet voor zover hiermee het maximum aantal van gerechtsdeurwaarders aan wie iemand kan worden toegevoegd niet wordt overgeschreden.

    • b. kandidaat-gerechtsdeurwaarder indien hij op dat moment niet voldoet aan de voorwaarden voor toevoeging door een gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 27 (nieuw) Gerechtsdeurwaarderswet. De toestemming van Onze Minister die is verleend voor de toevoeging als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT