Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, enz. (verbeteringen [...] alsmede verbeteringen ten aanzien functioneren wet)

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
CourtVolksgezondheid, Welzijn en Sport

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg te wijzigen zodat het tuchtrecht toekomstbestendig wordt en zodat het functioneren van de wet in het algemeen verbeterd wordt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.]

Artikel VIa

[Red: Wijzigt de Wet medisch tuchtrecht BES.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel IX
  • B Op zaken die bij een regionaal tuchtcollege of het centraal tuchtcollege aanhangig waren op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, blijven artikel 48 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de daarmee samenhangende bepalingen van toepassing, zoals dat artikel luidde direct voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y,

  • C De behandeling van zaken die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AAA aanhangig zijn bij het College voor Medisch Toezicht, wordt voortgezet door het regionaal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT