Besluit van 11 februari 2011 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Besluit van 11 februari 2011 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 oktober 2010, nr. BJZ201027714, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) en op de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de Wet veiligheidsregio’s en de Woningwet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 november 2010, no. W08.10.0500/IV);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2010031793, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: AIn artikel 1.1, eerste lid, wordt na de begripsomschrijving van «ADR» ingevoegd:afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;.BArtikel 1.16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef vervalt «, bewerken». 2. In onderdeel b wordt «be- of verwerkingscapaciteit» vervangen door: verwerkingscapaciteit. CArtikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «stoffen» vervangen door: stoffen of materialen. 2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «product- of materiaalhergebruik» vervangen door: recycling als product of als materiaal. DIn artikel 2.14b, eerste lid, vervalt «, bewerkt».

ARTIKEL II

In het Besluit beheer autowrakken wordt in de aanhef van artikel 1 vóór «verstaan» ingevoegd: , voor zover het betreft de onderdelen e en f in afwijking van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer,.

ARTIKEL III
Artikel 3

tweede lid, van het Besluit beheer winningsafvalstoffen wordt gewijzigd als volgt: 1. In onderdeel a, onder 4, wordt na «hergebruik» ingevoegd: of recycling. 2. In onderdeel b wordt «hergebruik» vervangen door: voorbereiding van hergebruik.

ARTIKEL IV

In artikel 6 van het Besluit bodemkwaliteit wordt «artikel 4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen» vervangen door: artikel 13 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL V

In artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt «afvalstof als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst» vervangen door «gevaarlijke afvalstof als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet» en wordt «die regeling» vervangen door: de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

ARTIKEL VI

Het Besluit inzamelen afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt: AIn artikel 1, eerste lid, komt onderdeel b te luiden:b. afgewerkte olie:

elke soort minerale of synthetische smeerolie die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was, waaronder in ieder geval worden begrepen gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsmede smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën;. BIn artikel 6 wordt na «kopie» ingevoegd: , zichtbaar ten behoeve van de handhaving,.

ARTIKEL VII

Het Besluit landbouw milieubeheer wordt gewijzigd als volgt: AIn artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:afgewerkte olie:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;.BNa artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1

a.

Dit besluit strekt mede tot implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ARTIKEL VIII

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt: AArtikel 2, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:1. In onderdeel a, onder 1, onder a, b en c, vervalt «, bewerken». 2. In onderdeel a, onder 1, onder d, wordt «bewerken» vervangen door: verwerken. BIn artikel 7, eerste lid, wordt «andere producten» vervangen door: producten.

ARTIKEL IX

In het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer wordt in artikel 3a, tweede lid, onder a, «of hergebruikt» gewijzigd in: , hergebruikt of gerecycled.

ARTIKEL X

In het Besluit omgevingsrecht wordt bijlage I gewijzigd als volgt: 1. In onderdeel B komt in onderdeel 2, onder a, onderdeel 10° te luiden: 10° herraffinage van afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen en ander hergebruik daarvan;. 2. In onderdeel C wordt Categorie 4 gewijzigd als volgt: a. In onderdeel 4.1, aanhef, wordt «stoffen, preparaten of andere producten» vervangen door: stoffen, preparaten of producten. b. In onderdeel 4.4, onderdelen d en f, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen. 3. In onderdeel C wordt in Categorie 5, onderdeel 5.4, onderdelen a, b en c, «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen. 4. In onderdeel C wordt Categorie 28 gewijzigd als volgt: a. In onderdeel 28.1, onderdeel b, vervalt «bewerken,»; b. In onderdeel 28.4, onderdelen c, onder 2°, en d, vervalt «bewerken,»; c. In onderdeel 28.7, aanhef, vervalt «bewerken,»; d. In onderdeel 28.10, onderdeel 11 wordt «producthergebruik» telkens gewijzigd in: recycling als product; e. In onderdeel 28.10, onderdeel 13, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen; f. In onderdeel 28.10, onderdeel 14, wordt «afgewerkte olie» vervangen door: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen; g. In onderdeel 28.10, onderdeel 25, worden «producthergebruik» en «materiaalhergebruik» gewijzigd in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT