Besluit van 15 juni 2017, houdende wijziging van diverse rechtspositiebesluiten in verband met de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203)

Besluit van 15 juni 2017, houdende wijziging van diverse rechtspositiebesluiten in verband met de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 april 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2064586; Gelet op de artikelen 22, 47, eerste lid, en 81, eerste, vierde en vijfde lid, van de Politiewet 2012; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2017, nr. W03.17.0110/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 juni 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2077471; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene rechtspositie politie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel b wordt «een initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 2. In onderdeel d wordt «de ambtenaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, werkzaam bij het LSOP» vervangen door «de directeur van de Politieacademie, zijn plaatsvervanger» en wordt «wordt gelijkgesteld» vervangen door: worden gelijkgesteld. 3. Onderdeel h vervalt. 4. Onderdeel l komt te luiden: l. bevoegd gezag: 1. Onze Minister voor zover het betreft de korpschef, de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger; 2. de korpschef, voor zover het betreft de aspirant, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, die werkzaam is bij een onderdeel als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012; 3. het College van procureurs-generaal, voor zover het betreft de ambtenaar van de rijksrecherche;. 5. In onderdeel x, onder 3, wordt «het LSOP» vervangen door: de Politieacademie. 6. Onderdeel ee vervalt. 7. In onderdeel ff wordt «een opleidingsinstituut» vervangen door «de Politieacademie» en wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 8. In onderdeel gg wordt «praktisch opleidingsdeel» vervangen door «beroepspraktijkvorming» en wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. B In artikel 2b, eerste, wordt «de artikelen 28, eerste en derde lid, 38, tweede lid, en artikel 45, tweede lid, van de Politiewet 2012» vervangen door: de artikelen 28, eerste en derde lid, 38, tweede lid, 42, vierde lid, artikel 45, tweede lid, en 76, eerste lid, van de Politiewet 2012. C Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 2. In het derde lid wordt «de driejarige initiële opleiding» vervangen door: een driejarige politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 3. In het vierde lid wordt «een vierjarige initiële opleiding» vervangen door: een vierjarige politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 4. In het vijfde lid wordt «de vierjarige initiële opleiding» vervangen door: een vierjarige politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. D In artikel 8, eerste lid, onderdeel d, wordt «het LSOP» vervangen door: de Politieacademie. E In artikel 8a, derde lid, onderdeel a, wordt «het LSOP» vervangen door: de Politieacademie. F Artikel 9, vierde lid, komt te luiden: 4. De directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger leggen de eden dan wel de verklaringen en beloften af ten overstaan van Onze Minister. G In artikel 12, veertiende lid, onderdeel b, vervalt:, met dien verstande dat dit maximum niet geldt voor de Commissie LSOP. H In artikel 14, eerst lid, wordt «Het LSOP» vervangen door «De Politieacademie» en wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. I Artikel 55a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid wordt «het College van Bestuur van het LSOP» vervangen door: de plaatsvervanger van de directeur van de Politieacademie. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Het eerste tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing op de directeur van de Politieacademie. J In artikel 55i, tweede lid, wordt «onder reorganisatie» vervangen door «Onder reorganisatie», vervalt «het LSOP,» en wordt na «een onderdeel daarvan» ingevoegd:, de Politieacademie. K Na artikel 55ia wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 55

ib.

De artikelen 55ia, tweede lid, 55jc, 55lb, vijfde lid, zoals dit luidde op 1 oktober 2015, en 55ob zijn van overeenkomstige toepassing op de reorganisatie in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel die is aangevangen in oktober 2015. L In artikel 55bb, vierde lid, wordt «de oorspronkelijke eenheid» vervangen door: de oorspronkelijke eenheid of ondersteunende dienst. M In artikel 62, eerste lid, vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot b. N In artikel 68, eerste lid, wordt «de directeur van een instelling,» vervangen door: de directeur van de Politieacademie. O In artikel 71, derde en vierde lid, wordt «het LSOP» telkens vervangen door: de Politieacademie. P Artikel 72a vervalt. Q Na het opschrift van hoofdstuk IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75

a.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger. R Na het opschrift van hoofdstuk X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 82

a.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger. S In artikel 89, derde lid, aanhef, wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. T Artikel 95, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel d wordt de puntkomma vervangen door een punt. 2. De onderdelen e en f vervallen. U In artikel 99, tweede lid, wordt «Een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP» vervangen door: Een ambtenaar die tot 1 januari 2017 werkzaam was bij het LSOP en met ingang van die datum werkzaam is bij de politie. V In artikel 100, eerste lid, wordt «het praktisch opleidingsdeel» vervangen door: de beroepspraktijkvorming. W In artikel 102a wordt «artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012» vervangen door: de artikelen 47, eerste lid, en 81, eerste lid, van de Politiewet 2012.

ARTIKEL II

Het Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, onderdeel b, vervalt: en de ambtenaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs,. B In artikel 2, derde lid, wordt na «Politiewet 2012» een komma ingevoegd.

ARTIKEL III

Het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt als volgt gewijzigd: A In de artikelen 4, tweede lid, onderdeel c, en 5, tweede lid, wordt «op niveau 3 of hoger als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs» vervangen door: op een niveau dat overeenkomt met niveau 3 of hoger als bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of op een niveau dat op grond van artikel 7.10a of artikel 7.10b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek recht geeft op het voeren van de graad Associate degree, Bachelor of Master. B Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25

a.

  1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de kleding van de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger. 2. De directeur van de Politieacademie draagt er zorg voor dat de aan de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, verstrekte kleding niet in handen van onbevoegden terecht komt. C Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29

a.

Dit besluit berust op de artikelen 21, 22, 59, vijfde lid, en 81, vijfde lid, van de Politiewet 2012.

ARTIKEL IV

Het Besluit bezoldiging politie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste lid, wordt als volg gewijzigd: 1. In onderdeel b wordt «een initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 2. In onderdeel d wordt «de ambtenaar, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, werkzaam bij het LSOP» vervangen door: de directeur van de Politieacademie, zijn plaatsvervanger. 3. Onderdeel h vervalt. 4. Onderdeel j komt te luiden: j. bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie; 5. Onderdeel ss vervalt. 6. In onderdeel tt wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. 8. In onderdeel uu wordt «praktische opleidingsdeel» vervangen door «beroepspraktijkvorming» en wordt «de initiële opleiding» vervangen door: een politieopleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, onder 1°, van de Politiewet 2012. B Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1

a.

Voor de toepassing van dit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT