Besluit van 30 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en van diverse besluiten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de ontvlechting van de Belastingdienst en Toeslagen

Besluit van 30 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en van diverse besluiten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de ontvlechting van de Belastingdienst en Toeslagen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2023, nr. 2023-0000347163, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Gelet op de artikelen 1.8, 1.9, eerste lid, 1.47b, tweede lid, onderdeel d, en 1.48d, zevende lid, onderdeel d, van de Wet kinderopvang, artikel 4, zevende lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, artikel 475da, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 38, van de Wet inburgering 2021 en artikel 1, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2023, nr. W12.23.00175/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 augustus 2023, nr. 2023-0000483855, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT KINDEROPVANGTOESLAG

Het Besluit kinderopvangtoeslag wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 3, vierde lid, wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen». BArtikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «€ 9,12» vervangen door «€ 9,65». 2. In onderdeel b wordt «€ 7,85» vervangen door «€ 8,30». 3. In onderdeel c wordt «€ 6,85» vervangen door «€ 7,24». CArtikel 5a wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef wordt «het berekeningsjaar 2023» vervangen door «het berekeningsjaar 2024». 2. In onderdeel a wordt «7,32%» vervangen door «6,01%». 3. In onderdeel b wordt «5,06%» vervangen door «6,01%». 4. Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: c. de bedragen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, na indexatie verlaagd met € 0,02. DIn artikel 8, derde lid, wordt «€ 127.939» vervangen door «€ 138.890».EBijlage I. behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag wordt vervangen door de bijlage behorende bij dit besluit.

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT ARBEIDSVOORWAARDEN GEDETACHEERDE WERKNEMERS IN DE EUROPESE UNIE

In artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT BESLAGVRIJE VOET

In artikel 4, derde lid, van het Besluit beslagvrije voet wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» telkens vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING

In artikel 13, tweede lid, onderdeel f, artikel 14, onderdeel b, en artikel 15, onderdeel b, van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL V WIJZIGING BESLUIT INBURGERING 2021

In artikel 9.8, aanhef, van het Besluit inburgering 2021 wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL VI WIJZIGING BESLUIT LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG, REGISTER BUITENLANDSE KINDEROPVANG EN PERSONENREGISTER KINDEROPVANG

In artikel 2, achtste lid, artikel 9, derde lid, en artikel 10f, derde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL VII WIJZIGING BESLUIT REGELS HOOFDVERBLIJF IN DEZELFDE WONING AOW

In artikel 1, eerste lid, subonderdeel 3, van het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW wordt «de Belastingdienst/Toeslagen» vervangen door «de Dienst Toeslagen».

ARTIKEL VIII INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 30 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van GennipDe Staatssecretaris van Financiën, A. de Vries

Uitgegeven de vijftiende september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Bijlage, behorende bij artikel I, onderdeel D.

Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslagtabel 2024

(gezamenlijk) toetsingsinkomen (€)

Tegemoetkoming Rijk als % van de kosten van kinderopvang

vanaf

tot en met

eerste kind

volgend kind

tot en met

22.346

96,0%

96,0%

22.347

23.834

96,0%

96,0%

23.835

25.320

96,0%

96,0%

25.321

26.810

96,0%

96,0%

26.811

28.297

96,0%

96,0%

28.298

29.786

95,5%

95,6%

29.787

31.273

94,4%

95,4%

31.274

32.757

93,4%

95,2%

32.758

34.357

92,5%

95,0%

34.358

35.955

91,9%

94,9%

35.956

37.557

90,9%

94,7%

37.558

39.155

90,4%

94,5%

39.156

40.759

89,5%

94,5%

40.760

42.359

88,7%

94,5%

42.360

43.997

88,1%

94,5%

43.998

45.637

87,3%

94,5%

45.638

47.278

86,6%

94,5%

47.279

48.918

85,9%

94,5%

48.919

50.562

85,0%

94,5%

50.563

52.201

84,5%

94,5%

52.202

53.841

83,7%

94,5%

53.842

55.482

83,0%

94,5%

55.483

57.275

82,1%

94,5%

57.276

60.791

80,6%

94,5%

60.792

64.305

79,8%

94,1%

64.306

67.821

78,7%

93,5%

67.822

71.339

76,4%

93,1%

71.340

74.853

74,1%

92,8%

74.854

78.371

71,9%

92,1%

78.372

81.886

69,4%

91,6%

81.887

85.402

67,1%

91,1%

85.403

88.919

64,9%

90,4%

88.920

92.433

62,5%

89,8%

92.434

95.954

60,3%

89,4%

95.955

99.469

57,8%

89,1%

99.470

102.983

55,5%

88,4%

102.984

106.499

53,3%

88,0%

106.500

110.084

50,9%

87,5%

110.085

113.686

48,8%

86,8%

113.687

117.286

46,7%

86,3%

117.287

120.887

44,6%

85,9%

120.888

124.485

42,4%

85,6%

124.486

128.088

40,5%

84,9%

128.089

131.690

38,6%

84,3%

131.691

135.292

36,7%

83,9%

135.293

138.889

34,7%

83,3%

138.890

142.489

33,3%

82,9%

142.490

146.092

33,3%

82,2%

146.093

149.691

33,3%

81,6%

149.692

153.292

33,3%

80,6%

153.293

156.891

33,3%

80,3%

156.892

160.494

33,3%

79,5%

160.495

164.098

33,3%

78,6%

164.099

167.696

33,3%

78,0%

167.697

171.297

33,3%

77,1%

171.298

174.895

33,3%

76,6%

174.896

178.498

33,3%

75,8%

178.499

182.100

33,3%

75,1%

182.101

185.701

33,3%

74,4%

185.702

189.301

33,3%

73,4%

189.302

192.898

33,3%

72,9%

192.899

196.502

33,3%

72,2%

196.503

200.101

33,3%

71,4%

200.102

203.703

33,3%

70,7%

203.704

207.304

33,3%

70,1%

207.305

210.903

33,3%

69,3%

210.904

214.505

33,3%

68,5%

214.506

218.104

33,3%

68,0%

218.105

en hoger

33,3%

67,1%

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen deel

  1. Inleiding

    In dit besluit worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd en wordt dekking mogelijk gemaakt voor drie beleidsmatige maatregelen. Daarnaast vindt er in dit besluit nog een technische wijziging plaats, welke uitsluitend besproken wordt in de artikelsgewijze toelichting.

  2. Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2024

    2.1. Indexering maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

    Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. De indexatie is een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). De indexering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT