Fiscale verzamelwet 2022

Wet van 8 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2021 en volgende jaren wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt in artikel 11c «zevende lid» vervangen door «achtste lid».

ARTIKEL II

In de Wet op de dividendbelasting 1965 komt artikel 4, vijfde lid, te luiden:5. Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van de opbrengsten van aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan: a. aangewezen banken en beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 5.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001; b. vennootschappen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

ARTIKEL III

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 1:26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1

26a.

  1. Gebruikers van gebouwen, niet zijnde woningen, en terreinen, spoorwegemplacementen, plaatsen voor distributie en overslag voor goederen die over de weg worden vervoerd, havens, haventerreinen, luchthavens en luchtvaartterreinen, als bedoeld in artikel 1:26 stellen op aanwijzing van de inspecteur kosteloos kantoorruimtes en andere ruimtes ter beschikking ter uitvoering van ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in deze wet, op deze wet berustende bepalingen en de bepalingen, bedoeld in artikel 1:1. 2. De ruimte voldoet aan de eisen gesteld bij de aanwijzing. BIn artikel 1:34 wordt «identificatiebewijs» vervangen door «document waarmee de identiteit van hem kan worden vastgesteld». CArtikel 10:2 wordt als volgt gewijzigd:1. Onderdeel b komt te luiden: b. in strijd met artikel 267, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie deze goederen niet langs een voorgeschreven route...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT