Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Mededingingswet, de Metrologiewet, de Waarborgwet, de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek aan te passen aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

(CBS/WET OP HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK).

De Wet op het Centraal bureau voor de statistiek wordt als volgt gewijzigd: AAan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:3. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing. BArtikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

De bevoegdheden zoals neergelegd in de rechtspositieregels die gelden voor de ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, met uitzondering van de aan Ons dan wel de aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekende bevoegdheden tot het stellen van regels, worden uitgeoefend door de directeur-generaal. CDe tweede volzin van artikel 8, eerste lid, vervalt.DHet opschrift van hoofdstuk 3, paragraaf 2, wordt vervangen door: Paragraaf 2. Benoeming, schorsing en ontslag.EArtikel 9 vervalt.FAan artikel 10 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:3. Schorsing en ontslag van de directeur-generaal vindt niet plaats dan nadat de CCS is gehoord. GDe artikelen 11 en 12 vervallen.HArtikel 19 vervalt.IArtikel 21, eerste lid, tweede volzin, en derde lid vervallen.JArtikel 22 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Onze Minister wijst een lid van de CCS aan als plaatsvervangend voorzitter. 2. Het derde lid vervalt. KArtikel 24 vervalt.LArtikel 26 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt de zinsnede: dat, evenals de wijzigingen daarin, de goedkeuring van Onze Minister behoeft. 2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid. MIn artikel 29, tweede lid, wordt «Artikel 24» vervangen door: Artikel 14 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.NIn het opschrift van hoofdstuk 6 vervalt de zinsnede: , STURING EN TOEZICHT.OHet opschrift «Paragraaf 1. Informatievoorziening» voorafgaand aan artikel 53 vervalt.PArtikel 53 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste en tweede lid vervallen, onder vernummering van het derde en vierde lid tot eerste en tweede lid. 2. In het eerste en tweede lid (nieuw) wordt «Het jaarverslag» telkens vervangen door: Het jaarverslag van de directeur-generaal. QArtikel 54 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid alsmede de aanduiding «2» voor het tweede lid vervallen. 2. «Het jaarverslag» wordt vervangen door: Het jaarverslag van de CCS. RArtikel 56a komt te vervallen.SArtikel 57 komt te luiden:

Artikel 57

Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. THet opschrift «Paragraaf 2. Sturing en toezicht» voorafgaand aan artikel 58 vervalt, alsmede de artikelen 58 en 59.UArtikel 61 komt te luiden:

Artikel 61

In afwijking van artikel 26 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen geldt de verplichting jaarlijks aan Onze Minister een begroting voor het daaropvolgende jaar te zenden niet voor de CCS. VArtikel 62 vervalt.WArtikel 65 komt te luiden:

Artikel 65

Onverminderd artikel 29, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen kan de goedkeuring worden onthouden indien Onze Minister bezwaar heeft tegen de hoogte van het voorgestelde bedrag dat in de rijksbegroting zal worden opgenomen. XArtikel 66 komt te luiden:

Artikel 66

In de situatie, bedoeld in artikel 30 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, doet de directeur-generaal tevens onverwijld mededeling aan de CCS onder vermelding van de oorzaak van de verschillen. YArtikel 68 komt te luiden:

Artikel 68

De directeur-generaal behoeft voorafgaande instemming van Onze Minister voor de handelingen, bedoeld in artikel 32 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. ZDe artikelen 69, 71, 72 en 82 vervallen.

ARTIKEL II

(KAMERS VAN KOOPHANDEL/WET OP DE KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 1997).

De Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 2, vijfde lid, vervalt.BArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing, met uitzondering van de artikelen 12, eerste lid, 13, tweede en derde lid, en 14, tweede lid. CArtikel 6, vierde lid, komt te luiden:4. Het algemeen bestuur kan een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter schorsen of ontslaan. DArtikel 11, vijfde lid, vervalt, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid.EArtikel 11a, eerste lid, vervalt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.FArtikel 12, vijfde lid, komt te luiden:5. Het algemeen bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur schorsen of ontslaan. GArtikel 13, eerste lid, alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid vervallen.HArtikel 14, tweede en derde lid, vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid.IArtikel 17, tweede en derde lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.JAan artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende:4. In afwijking van artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, behoeven de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geen goedkeuring van Onze Minister. KAan artikel 35a wordt een lid toegevoegd, luidende:4. In afwijking van artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, behoeft een vergoeding als bedoeld in het eerste lid geen goedkeuring van Onze Minister. LArtikel 37 wordt als volgt gewijzigd:1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot tweede lid tot en met zesde lid. 2. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT