Reglement voor de Gouverneur van Aruba

Abbreviated LabelGeen
CourtBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Subject MatterStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Rijkswet van 18 december 1985, tot vaststelling van een Reglement voor de Gouverneur van Aruba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba, uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2, tweede en derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste afdeling Benoeming en ontslag van de Gouverneur
Artikel 1
 • 1 De Gouverneur is vertegenwoordiger van de Koning in diens hoedanigheid van hoofd van de regering van Aruba. Hij is tevens vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk.

 • 2 De Gouverneur wordt bij koninklijk besluit voor de tijd van zes jaren benoemd. Bij het verstrijken van deze termijn kan hij eenmaal worden herbenoemd voor de tijd van ten hoogste zes jaren.

 • 3 De Gouverneur kan te allen tijde bij koninklijk besluit worden ontslagen.

 • 4 Bij algemene maatregel van rijksbestuur wordt zijn materiële positie geregeld.

 • 5 Het pensioen van de Gouverneur en zijn nagelaten betrekkingen wordt bij rijkswet geregeld.

 • 6 Alle uitgaven, verband houdende met de uitoefening van het ambt van Gouverneur, komen ten laste van het land Nederland, behoudens de verrekening bedoeld in artikel 35 van het Statuut voor het Koninkrijk.

Artikel 2

De Gouverneur legt in handen van de Koning of van degene, door de Koning hiertoe aangewezen, de eed (verklaring en belofte) af:

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, in verband met het verkrijgen van mijn benoeming tot Gouverneur aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aannemen zal, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof), trouw aan de Koning en aan het Statuut voor het Koninkrijk; dat ik het welzijn van Aruba naar mijn vermogen bevorderen zal; dat ik de Staatsregeling van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van Aruba steeds zal onderhouden en doen onderhouden en dat ik mij in alles zal gedragen, zoals een goed Gouverneur betaamt.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" ("Dat verklaar en beloof ik").

Artikel 3

De Gouverneur aanvaardt zijn ambt door overlegging in een plechtige vergadering van de Staten van een afschrift van het koninklijk besluit houdende zijn benoeming en van het procesverbaal van zijn eedaflegging, en brengt de aanvaarding van zijn ambt bij proclamatie ter kennis van de ingezetenen.

Artikel 4

Onverminderd hetgeen elders in dit reglement is bepaald, is de Gouverneur verplicht zijn ambt te blijven uitoefenen totdat zijn opvolger het ambt heeft aanvaard, tenzij de uitoefening van zijn ambt eindigt op een eerder tijdstip ingevolge koninklijke opdracht of toestemming.

Artikel 5

De Gouverneur mag zonder verlof van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aruba niet verlaten.

Artikel 6
 • 1 De Gouverneur mag rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige onderneming, ten grondslag hebbende een overeenkomst om winst of voordeel aangegaan met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

 • 2 Hij mag, behalve openbare schuldbrieven, geen schuldvorderingen ten laste van een van de landen van het Koninkrijk bezitten.

 • 3 Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel hebben in enige concessie in een van de landen van het Koninkrijk, noch in enige onderneming van welke aard ook, in het Koninkrijk gevestigd of in het Koninkrijk haar bedrijf uitoefenende.

 • 4 Hij mag geen bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer zijn van enige onderneming van welke aard ook.

 • 5 Het bij het eerste en derde lid bepaalde blijft op hem van toepassing gedurende één jaar na zijn aftreden.

 • 6 Het bij het vierde lid bepaalde blijft op hem van toepassing gedurende één jaar na zijn aftreden voor zover het een onderneming betreft die in het Koninkrijk is gevestigd of in het Koninkrijk haar bedrijf uitoefent.

 • 7 Indien een verbod als bedoeld in het vijfde en zesde lid ten aanzien van een gewezen Gouverneur kennelijk onredelijk is te achten, kan bij koninklijk besluit daarvan ontheffing worden verleend.

Artikel 7
 • 1 Bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad of huwelijk mag niet bestaan tussen de Gouverneur enerzijds en de voorzitter of een overig lid van de Raad van Advies, een minister of de Gevolmachtigde Minister anderzijds.

 • 2 Hij, die na zijn benoeming komt te verkeren in een van de gevallen, genoemd in het eerste lid, behoudt zijn ambt niet dan met bij koninklijk besluit verleende toestemming.

 • 3 De aanverwantschap houdt op door ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, waardoor zij ontstaan is.

Artikel 8
 • 1 Wanneer er vermoeden bestaat, dat de Gouverneur lijdt aan een zodanige ziekelijke stoornis van de geestvermogens dat hij niet in staat moet worden geacht het ambt naar behoren uit te oefenen, belegt de voorzitter van de raad van ministers uit eigen beweging of op verzoek van twee leden een vergadering van die raad, ten einde de gegrondheid van het vermoeden te onderzoeken.

 • 2 De raad van ministers, oordelende dat daartoe termen bestaan, beveelt het instellen van een geneeskundig onderzoek aan een commissie, tezamen gesteld uit drie geneeskundigen waaronder ten minste één geneeskundige, gespecialiseerd in de psychiatrie dan wel in de zenuw- en zielsziekten.

 • 3 Deze commissie is bevoegd de gewone geneesheer van de Gouverneur in haar midden te roepen en dient de raad van ministers van bericht.

 • 4 Van het in de raad van ministers verhandelde worden nauwkeurige processen-verbaal in dubbel opgemaakt en door de voorzitter, de leden en de secretaris ondertekend.

 • 5 Als de raad, na de Raad van Advies te hebben gehoord, oordeelt, dat het bericht van de commissie het bestaande vermoeden bevestigt, wordt onverwijld een van de dubbelen van de processen-verbaal gezonden aan de Koning en belegt de voorzitter van de raad van ministers een vergadering van de Staten.

 • 6 De vergadering wordt gehouden met gesloten deuren. De vergadering verklaart, na de personen, die inlichtingen geven kunnen, onder ede gehoord te hebben, en bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, of er termen bestaan de Gouverneur niet in staat te achten zijn ambt naar behoren uit te oefenen.

 • 7 De verklaring, dat zodanige termen bestaan, ontheft, zolang zij niet, na gelijk onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken en in afwachting van een bij koninklijk besluit te nemen beschikking, de Gouverneur van de uitoefening van zijn ambt.

 • 8 Van het in de Staten verhandelde wordt een nauwkeurig proces-verbaal in dubbel opgemaakt en door al de leden en de griffier ondertekend.

 • 9 Een van de dubbelen wordt onverwijld gezonden aan de Koning.

 • 10 Wanneer de Gouverneur door een plotselinge ziektetoestand anders dan bedoeld in het eerste lid niet in staat is om zijn ambt uit te oefenen en om de uitoefening hiervan overeenkomstig artikel 13, derde lid, tijdelijk aan de aldaar bedoelde persoon over te dragen, worden de in dit artikel opgenomen bepalingen eveneens toegepast, met dien verstande echter, dat de Gouverneur, nadat hij voldoende hersteld is, de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT