Spoedwet aanpak stikstof

Abbreviated LabelGeen
CourtLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Subject MatterBWBR0042967

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 18 december 2019, houdende regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is regels te stellen om een gecoördineerde en versnelde aanpak van de stikstofproblematiek mogelijk te maken, in het belang van de bescherming van Natura 2000-gebieden en in het belang van andere maatschappelijk relevante opgaven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. (wijziging Wet natuurbescherming)

[Red: Wijzigt de Wet natuurbescherming.]

Artikel II. (wijziging Wet dieren)

[Red: Wijzigt de Wet dieren.]

Artikel IV. (wijziging Tracéwet)

[Red: Wijzigt de Tracéwet.]

Artikel V. (wijziging Crisis- en herstelwet)

[Red: Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]

Artikel VI. (wijziging Wet windenergie op zee)

[Red: Wijzigt de Wet windenergie op zee.]

Artikel VIa. (wijziging Meststoffenwet)

[Red: Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel VII. (wijziging Besluit natuurbescherming)

[Red: Wijzigt het Besluit natuurbescherming.]

Artikel VIII. (wijziging Besluit omgevingsrecht)

[Red: Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]

Artikel IX

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IXa

[Red: Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel X. (inwerkingtredingsbepaling)

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XI. (citeertitel)

Deze wet wordt aangehaald als: Spoedwet aanpak stikstof.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT