Uitspraak Nº 201901935/1/V1. Raad van State, 2020-02-28

Datum uitspraak:28 februari 2020
Uitgevende instantie::Raad van State
 
GRATIS UITTREKSEL

201901935/1/V1.

Datum uitspraak: 28 februari 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam, van 13 februari 2019 in zaak nr. 18/6608 in het geding tussen:

[de vreemdeling] en [referent]

en

de staatssecretaris.

Procesverloop

Bij besluit van 30 december 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.

Bij besluit van 10 augustus 2018 (hierna: het besluit) heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling en referent gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 13 februari 2019 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling en referent ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit vernietigd en bepaald dat de staatssecretaris een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar neemt met inachtneming van de uitspraak.

Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris hoger beroep ingesteld.

De vreemdeling en referent, vertegenwoordigd door mr. H.C. van Asperen, advocaat te Rotterdam, hebben een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Desgevraagd heeft de staatssecretaris een nadere reactie ingediend. De vreemdeling en referent hebben daar desgevraagd op gereageerd.

Overwegingen

1. De vreemdeling beoogt verblijf bij referent, zijn gestelde echtgenote, die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft. De staatssecretaris heeft de aanvraag afgewezen, omdat de vreemdeling de gestelde familierelatie met referent niet heeft aangetoond of aannemelijk gemaakt met documenten. Niet meer in geschil is dat de overgelegde Eritrese gemeentelijke huwelijksakte door Bureau Documenten als ‘vals’ is aangemerkt. De staatssecretaris heeft het besluit verder gebaseerd op de verklaring van onderzoek van Bureau Documenten van 4 mei 2018 (hierna: de verklaring van onderzoek), waarin wordt geconcludeerd dat de overgelegde Eritrese kerkelijke huwelijksakte met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ‘niet echt’ is. Deze uitspraak gaat over de reikwijdte van de vergewisplicht van de staatssecretaris bij een verklaring van onderzoek van Bureau Documenten.

2. Volgens de rechtbank is de redenering in de verklaring van onderzoek niet begrijpelijk en sluiten de getrokken conclusies daarop niet aan, omdat Bureau Documenten in de verklaring van onderzoek niet heeft toegelicht waarom het enkele gegeven dat de basisgegevens zijn aangebracht door middel van een printtechniek (toner) de conclusie rechtvaardigt dat de kerkelijke huwelijksakte met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt is. De vreemdeling en referent hebben gewezen op passages uit het rapport van mei 2017 van G. Schröder "Marriage, vital events registration & issuance of civil status documents in Eritrea" (hierna: het rapport Schröder), waarin staat dat kerkgemeenschappen in Eritrea voor het opstellen van huwelijksakten elk hun eigen modellen en formats gebruiken. Omdat uit de verklaring van onderzoek niet valt op te maken of de overgelegde kerkelijke huwelijksakte is vergeleken met één opmaak die voor alle Eritrese kerkelijke huwelijksakten zou gelden, of dat ook naar plaatselijke opmaak is gekeken, had het volgens de rechtbank op de weg gelegen van de staatssecretaris om Bureau Documenten te vragen zijn conclusie inzichtelijk te maken. De rechtbank heeft geconcludeerd dat de staatssecretaris, door de verklaring van onderzoek zonder meer ten grondslag te leggen aan het besluit, niet heeft voldaan aan de op hem rustende vergewisplicht als bedoeld in artikel 3:2 van de Awb.

3. In de enige grief bestrijdt de staatssecretaris deze overwegingen. De staatssecretaris voert aan dat de verklaring van onderzoek op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, de redenering daarin begrijpelijk is en de getrokken conclusies daarop aansluiten, wegens de deskundigheid, de gehanteerde onderzoeksmethoden en de manier van opstellen van de bevindingen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT