Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

CourtFinanciën
Subject MatterBWBR0042935
Abbreviated LabelGeen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking Autobrief II.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt Overige fiscale maatregelen 2018.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet opslag duurzame energie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT