Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders wordt als volgt gewijzigd:ADe artikelen II, onderdeel E, V, XVI en XX vervallen.BArtikel XVB komt te luiden:

ARTIKEL XV

B.

Indien dit artikel eerder in werking treedt dan artikel II, onderdeel J, subonderdeel 2, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280), worden in artikel 28, vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: l. de Nederlandse Zorgautoriteit voor de uitvoering van haar taken; m. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd voor de uitvoering van haar taken.

ARTIKEL II

De Alcoholwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 20a, eerste lid, onder b, wordt «aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt» vervangen door «aan wie de alcoholhoudende drank wordt afgeleverd». BArtikel 24, vijfde lid, komt te luiden:5. Het derde lid en, indien van toepassing de algemene maatregel van bestuur krachtens het vierde lid, zijn niet van toepassing op personen die de in die leden genoemde leeftijd nog niet hebben bereikt en die alcoholhoudende drank verstrekken in het kader van onderwijs als bedoeld in: a. artikel 2.26, tweede lid, onderdelen f, h, i en j, van de Wet voortgezet onderwijs 2020; b. artikel 2.27, tweede lid, onderdelen f, h, i en j, van de Wet voortgezet onderwijs 2020; c. artikel 2.29 van de Wet voortgezet onderwijs 2020; d. artikel 2.102 van de Wet voortgezet onderwijs 2020; e. artikel 2.103 van de Wet voortgezet onderwijs 2020; f. artikel 2.107a van de Wet voortgezet onderwijs 2020, in samenhang met de artikelen 2.26, tweede lid, onderdelen, f, h, i, en j, en 2.27, tweede lid, onderdelen f, h, i, en j, van die wet; g. artikel 2.107l van de Wet voortgezet onderwijs 2020 in samenhang met artikel 2.26, tweede lid, onderdelen, f, h, i, en j, van die wet; h. artikel 14a van de Wet op de expertisecentra in samenhang met de artikelen 2.26, tweede lid, onderdelen, f, h, i, en j, en 2.27, tweede lid, onderdelen f, h, i, en j, van de Wet voortgezet onderwijs 2020; en i. artikel 14c van de Wet op de expertisecentra. CAan artikel 27, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: e. niet wordt voldaan aan het bepaalde krachtens artikel 25a, derde lid. CaIn artikel 41, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a en b, wordt na «ambtenaren» telkens ingevoegd «of andere personen». DArtikel 44, eerste lid, komt als volgt te luiden:1. De burgemeester kan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een bedrijf exploiteert als bedoeld in artikel 18, tweede lid, de bevoegdheid ontzeggen zwak-alcoholhoudende drank te verkopen vanaf de locatie waar in een periode van 12 maanden driemaal artikel 20, eerste lid, is overtreden. EArtikel 44a wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, komt te luiden: 1. De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding binnen zijn gemeente van het bij of krachtens de artikelen 3, 4, 9, derde, vierde en vijfde lid, 12 tot en met 19, 20, eerste tot en met derde lid, 22, eerste en tweede lid, 24, 25, behoudens het derde lid, 25a, eerste en tweede lid, 25b tot en met 25e, 25f, tweede lid, onder a en c, 29, derde lid, 35, tweede en vierde lid, of 38 gestelde. 2. In het tweede lid wordt «van de artikelen 20, eerste tot en met derde lid, en 24, derde lid» vervangen door «van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 20, eerste tot en met derde lid, 24, derde lid, en 25g, eerste lid». 3. In het vierde lid, onder c, wordt «artikel 19a, eerste lid» vervangen door «artikel 44, eerste lid». FArtikel 44aa, tweede lid, komt te luiden:2. Artikel 44a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

A.

In artikel 169, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES, wordt «ter zake van krankzinnigheid in een gesticht is geplaatst» vervangen door «ter zake van een psychiatrische aandoening in een psychiatrisch ziekenhuis is geplaatst».

ARTIKEL III

De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 36, tweede lid, komt te luiden:2. De groothandelaar zorgt er voor, voor zover diens verantwoordelijkheid dat toelaat, dat geneesmiddelen in voldoende mate continu voorradig zijn voor degenen die bevoegd zijn geneesmiddelen ter hand te stellen teneinde in de behoefte van patiënten te voorzien. BArtikel 49 wordt als volgt gewijzigd:1. In het derde lid wordt «bedoeld in 42, tweede lid, en in bijlage 1 bij richtlijn 2001/83» vervangen door «bedoeld in artikel 42, tweede lid, en in bijlage I bij richtlijn 2001/83». 2. In het vierde lid wordt «de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten» vervangen door «de bevoegde autoriteiten van een land waar het geneesmiddel in de handel wordt gebracht». 3. Aan het zesde lid wordt toegevoegd «, rekening houdend met de verschillende aanbiedingsvormen waarvoor een vergunning is verleend». 4. In het zevende lid wordt «artikel 123, leden 2 tot en met 2ter,» vervangen door «de artikelen 23 bis, tweede alinea, en 123, leden 2 tot en met 2ter,». 5. In het achtste lid wordt «Onverminderd artikel 77, eerste lid, onder d, verstrekt de houder van de handelsvergunning» vervangen door «De houder van de handelsvergunning verstrekt». 6. Het negende lid komt te luiden: 9. De houder van een handelsvergunning zorgt er voor, voor zover diens verantwoordelijkheid dat toelaat, dat het geneesmiddel waarop de handelsvergunning betrekking heeft in voldoende mate continu voorradig is voor groothandelaren of degenen die bevoegd zijn geneesmiddelen ter hand te stellen teneinde in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. CArtikel 62 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid, onderdeel d, wordt toegevoegd «of die voor dat verkooppunt hun beroep uitoefenen en vanuit het verkooppunt, daaronder begrepen een verkooppunt van waaruit UAD-geneesmiddelen worden aangeboden voor verkoop of afstand als bedoeld in artikel 67a, via een digitaal communicatiemiddel oproepbaar zijn». 2. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. degene aan wie een UAD-geneesmiddel ter hand wordt gesteld, op duidelijke wijze wordt gewezen op de mogelijkheid inlichtingen te ontvangen over hetgeen diegene redelijkerwijze moet weten over de aard en het doel van het geneesmiddel en de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor diens gezondheid;. 3. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden: d. in het verkooppunt, daaronder begrepen een verkooppunt van waaruit UAD-geneesmiddelen worden aangeboden voor verkoop op afstand als bedoeld in artikel 67a, voldoende drogisten en assistent-drogisten aanwezig of oproepbaar via digitale communicatiemiddelen zijn, die klanten deze voorlichting kunnen geven.

ARTIKEL III

A.

De Gezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:1. Artikel 36, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden: c. de uitvoering van bij of krachtens wettelijk voorschrift opgedragen taken en toegekende bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid. 2. In artikel 38, tweede lid, van de Gezondheidswet, komt onderdeel a te luiden: a. «Wet tot regeling van het toezicht op psychiatrische patiënten BES».

ARTIKEL III

B.

In de Bijlage van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder A, wordt in de kolom Citeertitel «Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES» vervangen door «Wet tot regeling van het toezicht op psychiatrische patiënten BES».

ARTIKEL IV

De Kaderwet VWS-subsidies wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, aanhef, wordt na «subsidies» ingevoegd «en specifieke uitkeringen».BArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «subsidie» vervangen door «een subsidie of een specifieke uitkering». 2. In het tweede lid, onder a, b, e en g, wordt «subsidie» vervangen door «subsidie of specifieke uitkering». 3. In het tweede lid, onder c, wordt «subsidie» vervangen door «een subsidie of een specifieke uitkering». 4. Het tweede lid, onder d, komt te luiden: d. de verplichtingen verbonden aan de subsidie of de specifieke uitkering; 5. Het tweede lid, onder f, komt te luiden: f. de intrekking en wijziging van de subsidieverlening, subsidievaststelling of verlening of vaststelling van de specifieke uitkering; 6. In het derde lid wordt na «deze regels,» ingevoegd «voor zover het subsidie betreft,».

ARTIKEL IV

A.

De Tabaks- en rookwarenwet wordt als volgt gewijzigd:0AIn artikel 1, eerste lid, wordt in de definitie van additief na «nicotinehoudende vloeistof» ingevoegd «, niet-nicotinehoudende vloeistof»...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT