Wijzigingswet financiële markten 2018

Abbreviated LabelGeen
Subject MatterBWBR0041547
CourtFinanciën

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Autoriteit Financiële Markten gegevens die zij verkrijgt in het kader van haar toezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht en die relevant zijn voor het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming aan de ACM kan verstrekken, dat de Autoriteit Financiële Markten ten behoeve van het toezicht op de naleving van bepaalde vakbekwaamheidseisen gegevens kan verkrijgen uit het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties, om derdenbeslag op rekeningen die bij De Nederlandsche Bank worden aangehouden ten behoeve van het betalingsverkeer te verbieden, de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning te verruimen, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet tuchtrechtspraak accountants.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet houdbare overheidsfinanciën.]

Artikel Xa

[Red: Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Artikel XI

[Red...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT