in Centrale Raad van Beroep › Hoger beroep kort geding
in vLex Nederland

14 resultaten voor Centrale Raad van Beroep › Hoger beroep kort geding

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 6 december 2012

  Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De Raad heeft, net als de rechtbank overigens, het dagelijks bestuur als procespartij aangemerkt, zijnde wel degelijk het bevoegde bestuursorgaan om op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 17 februari 2009 te beslissen. Appellant heeft geen gronden aangevoerd die specifiek betrekking hebben op dit ontslag of op de niet-ontvankelijk verklaring van...

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 17 april 2012

  Herziening bijstandsuitkering. Geen duidelijkheid omtrent de verblijfstitel van appellante. Appellante kan niet worden aangemerkt als een vreemdeling in de zin van artikel 11, tweede en derde lid, van de WWB. Appellante heeft de op haar rustende inlichtingenverplichting geschonden door het dagelijks bestuur niet op de hoogte te houden van het verloop en de afloop van haar vreemdelingrechtelijke...

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 5 oktober 2011

  Overname betalingsverplichting. Opzegging dienstverband door curator. Vaststelling fictieve dag van opzegging. Na tussenuitspraak (BQ1168) nader onderzoek en een nieuw besluit, waarbij de fictieve dag van opzegging is gewijzigd. Curator heeft onnodig getalmd met effecturen ontslag. Het Uwv was bevoegd een dag van opzegging te bepalen, maar heeft deze niet juist bepaald. Vernietiging besluiten. De

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 29 juni 2010

  Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. Het College was bevoegd het bezwaar wegens het ontbreken van de gronden niet-ontvankelijk te verklaren. De Raad kan in de fax van 10 juni 2009, anders dan appellanten stellen, geen verzoek om uitstel voor indiening van de gronden ontwaren.

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 1 februari 2010

  Uitspraak 1: Schending inlichtingenverplichting. Gezamenlijke huishouding. Terugvordering bijstand en langdurigheidstoeslag. Uitspraak 2: Terecht heeft het College vastgesteld dat niet voldaan is aan de in artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de WWB neergelegde voorwaarde. Terechte afwijzing langdurigheidstoeslag. Uitspraak 3: Appellante wordt, gelet op het gezamelijk inkomen, in staat geacht

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 24 juni 2009

  Weigering wettelijke rente vanwege ontvangen bijstandsuitkering: de aan appellant betaalde bijstandsuitkering kan achteraf aangemerkt worden als (een deel van) de AAW-uitkering, die met terugwerkende kracht is toegekend, zodat achteraf (een deel van) de AAW-uitkering aangemerkt dient te worden als tijdig te zijn uitbetaald. Wettelijke rente over nabetaling in maart 1992: Afwijzing verzoek is niet

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 28 mei 2009

  Achterwege laten van een beoordeling en de weigering om appellante te bevorderen naar schaal 13. Met nadere besluiten niet (geheel) tegemoet gekomen. De Raad acht de gehandhaafde (negatieve) beoordeling op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Naar het oordeel van de Raad kan de gehandhaafde weigering om appellante structureel in te delen in schaal 13 evenmin de rechterlijke toets doorstaan. De...

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 3 juli 2007

  Belastingambtenaar voert jarenlang bij aangiftes IB ten onrechte reiskosten op als aftrekpost. In het bijzonder verwijtbaar dat betrokkene de afspraak om in het fiscale traject de nodige actie te ondernemen, niet is nagekomen. Van werkgever kan niet worden verlangd betrokkene weer tot het werk toe te laten. Schorsing aangevallen uitspraak.

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 13 februari 2007

  Echtgenote belastingambtenaar geeft saldo buitenlandse rekening niet op bij aangifte IB. Oordeel rechtbank dat betrokkene niet wist of kon weten van rekeningen niet op voorhand onhoudbaar. Wat eventueel wel als plichtsverzuim kan worden aangemerkt, rechtvaardigt geen strafontslag.

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 22 december 2006

  Vernietigd strafontslag (ongeoorloofd meenenen van overgebleven 1-jarige planten t.w.v. € 40,-). Standaardoverweging met betrekking tot het risico ontbreken schorsende werking. Voorts op voorhand niet duidelijk dat aangevallen uitspraak niet in stand blijft.

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 12 augustus 2004

  Het plichtsverzuim van gedaagde is als zodanig ernstig aan te merken, dat de sanctie van onvoorwaardelijk strafontslag daaraan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onevenredig is.

 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 15 mei 2001
 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2001
 • Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 23 januari 2000
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien