Besluit van 25 maart 2024 tot technische aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet seksuele misdrijven;

Besluit van 25 maart 2024 tot technische aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet seksuele misdrijven;

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 7 februari 2024, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5213695; Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Alcoholwet, de artikelen 27b, zesde lid, 55d, eerste lid, 61a, derde lid, 126nba, eerste lid, onderdeel c, 126uba, eerste lid, onderdeel c, 126zpa, eerste lid, onderdeel c, 151a, achtste lid, en 6:4:8, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 2:54e, tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:9, derde lid, 3:99, derde lid, en 4:10, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 6 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1, onderdeel a, 9, eerste lid, en 16, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de artikelen 5.18, eerste lid, en 5.39, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, artikel 10, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet politiegegevens, de artikelen 25, tweede lid, en 30, derde lid, van de Woningwet, artikel 10, zesde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018, artikel 106, negende lid, van de Pensioenwet, artikel 110c, negende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 30d, vierde lid, onderdeel a, van de Wet op de Kansspelen, en artikel 23h, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 maart 2024, nr. W16.24.00039/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 maart 2024, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 5288534; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 3.4, eerste lid, onderdeel c, van het Alcoholbesluit wordt «240b» vervangen door «151f».

ARTIKEL II

Het Besluit Buitengewoon Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1, onderdeel 2°, wordt «242–250, 250ter» vervangen door «241, 243, 245–250». BIn artikel 21 wordt «249» vervangen door «254, eerste lid, onderdeel b, onder 1°».

ARTIKEL III

In artikel 18, vierde lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken wordt «de artikelen 240b tot en met 250» vervangen door «de artikelen 241, 243 en 245 tot en met 253».

ARTIKEL IV

In de bijlagen bij het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, het Besluit toezicht trustkantoren 2018 en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, en in Bijlage C bij het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Bijlage A bij het Besluit prudentiële regels Wft en Bijlage 2 bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 komt in subonderdeel 2.1 onder «Wetboek van Strafrecht:» het achtste gedachtestreepje telkens als volgt te luiden: – seksuele misdrijven (artikelen 241, 243, 245 tot en met 253 en 254ba);

ARTIKEL V

In artikel 6, vierde lid, van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden wordt «de artikelen 240b tot en met 250» vervangen door «de artikelen 241, 243 en 245 tot en met 253».

ARTIKEL VI
Artikel 3

van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de artikelen 240b, 242 tot en met 250» vervangen door «de artikelen 241, 243 en 245 tot en met 250 en 251 tot en met 253». 2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «de artikelen 240 tot en met 240b, 242, 244 tot en met 246, 248a, 248d» vervangen door «de artikelen 151d, 151e, 241, 243, 245 tot en met 250, 251 en 252». 3. In het tweede lid wordt «240a, 240b» vervangen door «151e, 252». 4. In het vijfde lid wordt «de artikelen 240 tot en met 240b, 242, 244 tot en met 246, 248a, 248d» vervangen door «de artikelen 151d, 151e, 241, 243, 245 tot en met 250, 251 en 252».

ARTIKEL VII

Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 4, tweede lid, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met w tot d tot en met v. BIn artikel 11a, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, wordt «240b, 242 tot en met 247, 248a tot en met 248e, 249, 250, 250a (oud), 252, tweede en derde lid, 273a (oud)» vervangen door «151f, tweede en derde lid, 241, 243, 245 tot en met 253». CIn de artikelen 17, tweede lid, 30, tweede lid, en 44 wordt «misdrijven tegen de zeden» telkens vervangen door «seksuele misdrijven». DIn artikel 35, derde lid, wordt «de artikelen 240b, 242 tot en met 250» vervangen door «de artikelen 241, 243, 245 tot en met 250 en 251 tot en met 253».

ARTIKEL VIII

In de artikelen 8.74t, tweede lid, onderdeel e, 8.74w, tweede lid, onderdeel e, en 8.104, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt «242 tot en met 247, 248f, 249, 250» vervangen door «241, 243, 245 tot en met 250».

ARTIKEL IX

In artikel 2 van het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers wordt na «141, » ingevoegd «151f, tweede en derde lid, » en wordt «242 tot en met 247, 248f, 249, 250, eerste lid, onderdeel 1º, en tweede lid, 252, tweede en derde lid» vervangen door «241, 243, 245 tot en met 250».

ARTIKEL X

In artikel 2 van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk wordt «240b, eerste lid, 247, 248a, 248e» vervangen door «241, eerste lid, 245, eerste lid, 251, 252».

ARTIKEL XI

In artikel 3:1, onderdeel b, van het Besluit politiegegevens, wordt «de artikelen 240b, 247, 248a, 248b, 249, 250» vervangen door «241, 245, eerste lid, en 252».

ARTIKEL XII

In artikel 4:14, tweede lid, van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen wordt «239 tot en met 253» vervangen door «239 tot en met 254ba».

ARTIKEL XIII

In subonderdeel 2.1 van Bijlage 1 bij het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt «misdrijven tegen de zeden (artikelen 242 tot en met 250, 250ter);» vervangen door «seksuele misdrijven (artikelen 241, 243, 245 tot en met 253 en 254ba);»

ARTIKEL XIV

In artikel 4d, vierde lid, van het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek wordt «de artikelen 240b tot en met 250 van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door «de artikelen 241, 243 en 245 tot en met 253 van het Wetboek van Strafrecht».

ARTIKEL XV

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 23a, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:1. De aanhef komt te luiden «3 punten, indien er sprake is van een verdenking van:». 2. Het derde gedachtestreepje komt als volgt te luiden: – een seksueel misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van acht jaar of meer, het feit strafbaar gesteld in artikel 245, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht, of een in de artikelen 251 tot en met 253 van die wet omschreven feit waarbij de strafverzwaringsgrond van artikel 254, eerste lid, onderdeel d, van toepassing is omdat het is begaan onder de in artikel 245, eerste lid, onderdeel a, omschreven omstandigheden; BIn de bijlage wordt in rij A34 «Geweld- en zedenmisdrijf met ernstig letsel» vervangen door «Geweldsmisdrijf met ernstig letsel en seksueel misdrijf met ernstig letsel».

ARTIKEL XVI

In artikel 4, vierde lid, onderdeel c, van het Speelautomatenbesluit 2000 wordt «240b, 250ter» vervangen door «151f».

ARTIKEL XVII

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 20 maart 2024 seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 25 maart 2024Willem-AlexanderDe Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2024 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

  1. Algemeen

    Dit besluit wijzigt verschillende besluiten in verband met de Wet seksuele misdrijven (Stb. 2024, 59). Dit is nodig omdat een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht een ander artikelnummer heeft gekregen en omdat de terminologie is gewijzigd. Verwijzingen in de diverse algemene maatregelen van bestuur naar artikelnummers uit de Titel XIV Misdrijven tegen de zeden worden met dit besluit vervangen door verwijzingen naar de artikelnummers in de nieuwe Titel XIV Seksuele misdrijven. Daarnaast is de term «zedenmisdrijf» of «misdrijf tegen de zeden» waar nodig vervangen door de term «seksueel misdrijf».

    De Wet seksuele misdrijven bevat een aantal nieuwe strafbaarstellingen, waaronder van schuldaanranding en -verkrachting (artikelen 240 en 242 Sr), opzetaanranding en -verkrachting (artikelen 241 en 243 Sr), en sexchatting (artikel 251, eerste lid, onderdeel a, Sr). Daarnaast is de formulering van een aantal strafbaarstellingen gewijzigd, zijn de delicten pornografie (artikel 151d Sr; artikel 240 Sr (oud)), het vertonen van een schadelijke afbeelding aan een persoon beneden de leeftijd van zestien jaar (artikel 151e Sr; artikel 240a Sr (oud)) en het toedienen van bedwelmende drank (artikel 151f Sr; artikel 252 Sr (oud)) ondergebracht in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde en is de strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal (artikel 254ba Sr; artikel 139h Sr (oud)) uit deze titel overgeheveld naar Titel XIV Seksuele misdrijven.

    Dit besluit sluit inhoudelijk zoveel mogelijk aan bij de huidige regeling in de verschillende besluiten. Vóór de inwerkingtreding van de Wet seksuele misdrijven was de strafbaarheid wegens aanranding en verkrachting beperkt tot opzettelijk handelen (opzetdelicten). Daarom zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT